Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από τον Δημο Θηρας

Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειαςειδών χρωματισμού και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.


Η συνολική προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 32.230,43ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.6662.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας έτους 2015.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τις 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης).

Η μελέτη, η διακήρυξη καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα  στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».