Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015

πέντε 8μηνες προσλήψεις από την ΔΕΥΑ Θήρας

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της,

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που εδρεύει στα Φηρά Θήρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

Την προκήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ :