Πέμπτη, Δεκεμβρίου 17, 2015

πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον οργανισμό κοινωνικής μέριμνας και παιδείας του Δήμου Θήρας (17-27.12)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Ο οργανισμός κοινωνικής μέριμνας και παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παρακαλώ θερμά αναρτήστε το. Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα 17/12/2015 και για δέκα ημέρες!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ.«Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμωνγια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Θήρας, που εδρεύει στην Επισκοπή Γωνιάς Δήμου Θήρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
101      Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας
(Για τον Παιδικό Σταθμό Επισκοπής Γωνιάς )            Δήμος Θήρας  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-7-2016       1
102      Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας (Για τον Παιδικό Σταθμό Επισκοπής Γωνιάς )    Δήμος Θήρας              ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόμου Παιδοκόμου          Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-7-2016       1

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας, ΤΘ497, Καρτεράδος, Τ.Κ.84700 Θήρα, υπόψιν κας Θεοδώρας Μπάμπα (τηλ: 2286031075).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό στην www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης.


ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΛΓΑ ΓΡΑΒΑΝΗ