Τετάρτη, Δεκεμβρίου 02, 2015

συνεδρίαση 11/2015 Τοπικού Συμβουλίου Έξω Γωνιάς

Στην  Έξω Γωνιά Θήρας σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1800, κατόπιν της αριθ. 80/28-11-2015 πρόσκλησης του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών υπήρξαν τρεις παρόντες, συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους το Τοπικό Συμβούλιο Έξω Γωνιάς Θήρας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο  Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, ανέφερε ότι το ύψος της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας για όλο το νησί είχε τεθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας με την αριθ. 28/2003 απόφασή του (πρακτικό 4 της 12-2-2013), αναρτηθείσα στο «διαύγεια» με στοιχεία ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΡΝ-Ε4Π. Με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα:
«1. Τον καθορισμό περισσότερων ζωνών στα εντός οικισμού οικόπεδα για την αποκατάσταση αδικιών.
2. Μείωση των συντελεστών εμπορικότητας.
3. Μείωση κατά 50% των αντικειμενικών τιμών στα εκτός σχεδίου οικόπεδα.
4. Μείωση κατά 50% στις τιμές ζώνης στα εντός οικισμού οικόπεδα.
5. Σε όλα τα γήπεδα που δεν οικοδομούνται (είτε λόγω της εφαρμογής του
Π.Δ. 144/30-04-2012, είτε λόγω άλλων απαγορεύσεων π.χ. αρχαιολογικοί χώροι),
να καθοριστούν οι μικρότερες αντικειμενικές τιμές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
από την αναθεώρηση του πίνακα τιμών».
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν φαίνεται να έχει μέχρι σήμερα προβεί σε ανάλογη ρύθμιση.
Ειδικότερα όμως για το χωριό μας η «αντικειμενική» τιμή ζώνης είναι υπερβολική. Από το έτος 2010 καθορίστηκε για όλο τον οικισμό τιμή ζώνης όχι μόνο εξωπραγματική αλλά και, κατά παράβαση των κανόνων της δικαιοσύνης, σε υψηλότερα επίπεδα από ότι ισχύει σε αρκετές άλλες περιοχές της Σαντορίνης.  Όπως γνωρίζετε, το χωριό μας είναι αγροτικό και, σε σχέση με τα λοιπά χωριά του νησιού μας, δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά. Παρά ταύτα, η «αντικειμενική» τιμή ζώνης για όλη την έκταση του οικισμού έχει καθοριστεί στα 1300 Ε ενώ σε οικισμούς με τουριστική ανάπτυξη ή σε ζώνες εντός αυτών έχει καθοριστεί σε μικρότερο ύψος.
Υπερβολική είναι και η τιμή εκκίνησης προσδιορισμού της αξίας γης για το χωριό μας. Σε σύγκριση δε με την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης προσδιορισμού της αξίας γης σε άλλα χωριά είναι και άδικη για το λόγο ότι το δικό μας δεν παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα εξάλλου και  το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη και οι απαγορεύσεις εκμετάλλευσης και αξιοποίησης που επιβλήθηκαν με το από 27/4/2012  διάταγμα που εκδόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 6 Μαίου του 2012 (φύλλο 144 του τ. ΑΝ. ΑΠ. ΚΑΙ ΠΟΛ. ΘΕΜ. της 30-4-2012). Σύμφωνα με αυτό, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται ρητή βεβαίωση ότι το γήπεδο.…… δεν αποτέλεσε αμπελώνα ή πεδίο καλλιέργειας αγροτικών τοπικών προιόντων, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προηγουμένων ετών. Στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται μόνο τα επιδοτούμενα αγροκτήματα. Έτσι οι τεθέντες περιορισμοί αφορούν μόνο επιδοτηθέντα αγροκτήματα όχι δε και τα μη επιδοτηθέντα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
1. απαιτεί όπως τουλάχιστον για το χωριό μας καθοριστούν αντικειμενικές τιμές που να χαρακτηρίζονται με κριτήρια σοβαρότητας και ηθικής, εκτιμώντας τις διαφορές των χωριών καθώς επίσης και των περιοχών εντός του ίδιου οικισμού.
2. να ζητηθεί όπως τοποθετηθεί άμεσα και αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο επί των διαλαμβανομένων σε κάθε μία παράγραφο της ως άνω εισήγησης.
3. εκφράζει την αγανάκτησή του για τις εφ όρου ζωής απαγορεύσεις αξιοποίησης των επιδοτηθέντων αγροκτημάτων από το διάταγμα της 27/4/2012, άσχετα μάλιστα αν έχουν παύσει από ετών να καλλιεργούνται.
4. διαμαρτύρεται γιατί με το ως άνω προεδρικό διάταγμα επιβλήθηκαν τέτοιες απαγορεύσεις ενώ  στην εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, απουσιάζει κάθε αιτιολογία για την έκδοσή του. Όπως αναγράφεται σε αυτό, για την έκδοσή του έχει ληφθεί υπόψη και η από 17-1-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ που και σε αυτή όμως δεν υπάρχει αιτιολογία για τη λήψη των απαγορευτικών μέτρων. Αντίθετα στην  παράγραφο 4 της από 30-11-2011 πρότασης της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ αναγράφεται ως αιτιολογία (αντί της λογικής αμοιβής των παραγωγών)  η   εξασφάλιση δυνατότητας επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προιόντων.
5. καταγγέλλει προς κάθε Αρχή τα ανωτέρω.   και
6. δηλώνει ότι σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο θα παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του αν ενδεχόμενα ήθελε αγνοηθεί το αίτημά μας.

ΘΕΜΑ 2ο       Γνωμοδότηση επί αιτήσεως χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε τα εξής:
Η “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ“  με την από 16-11-2015 αίτησή της  ζήτησε από το Δήμο Θήρας δικαιώματα διέλευσης για εγκατάσταση δικτύων επί του πεζοδρομίου, πλησίον των εγκαταστάσεων ΟΤΕ εντός του οικισμού του χωριού μας. Λεπτομέρειες των επιθυμητών εγκαταστάσεων αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Όπως αναγράφεται στην αίτηση, τα έργα ζητείται να γίνουν επί του πεζοδρομίου από το οποίο διέρχονται κάτοικοι του οικισμού αλλά και περιηγητές.
Δεν έχει περιέλθει πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (Β΄ 21) όπως ισχύει.
Επίσης δεν έχουν περιέλθει σε εμάς τα δικαιολογητικά που ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 725/23/4-1-2012  ΦΕΚ 5 Β/2012. 
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, το Τοπικό Συμβούλιο, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι και ιδιαίτερα ότι θα παρακωλύεται η διακίνηση πεζών στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο:
Α. ψηφίζει ομόφωνα αρνητικά επί του αιτήματος.
Β. σε ενδεχόμενη δε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος παρά την παρούσα γνωμοδότηση, ζητά ομόφωνα όπως ενημερωθεί προηγουμένως για τα ενδεχόμενα εναέρια δίκτυα και τα μέσα ανάρτησής τους, την ενδεχόμενη τοποθέτηση κεραίας ή καλωδιώσεων και την ενδεχόμενη ακτινοβολία ή άλλη επίδραση στο περιβάλλον.
Γ. σημειώνει ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό και σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3431/2006 ΦΕΚ Α 13/2006, για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας /Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΘΕΜΑ 3ο    Σήμανση εσωτερικού δρόμου από τη στάση της Έξω Γωνιάς προς τον οικισμό «Περιβόλια» στο ύψος της οικοδομής Μάινα.
Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών συζητείται εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της διέλευσης οχημάτων στον εσωτερικό δρόμο από τη στάση της Έξω Γωνιάς προς τον οικισμό «Περιβόλια» στο ύψος της οικοδομής Μάινα.
Κατά τη διαλογική συζήτηση αναφέρθηκε ότι στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της 1-12-2014 (θέμα 5ο πρακτικό 4/2014) αποφασίστηκε ομόφωνα  και ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η κατάρτιση μελέτης προς επισκευή του εν λόγω δρόμου. Ακολούθως η Κοινότητά μας απέστειλε στο Δήμο και τα έγγραφα 20/27-3-2015,  67/8-10-2015 και 77/10-11-2015 για το ίδιο αντικείμενο. 

Για το υπόψη θέμα το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να σημανθεί κατάλληλα από το Δήμο το τμήμα του δρόμου αυτού μέχρις ότου καλυφθούν οι λακούβες με μπετόν προς αποφυγή ζημιών στα διερχόμενα οχήματα.-