Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2015

πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Γ.Ε.Λ. Θήρας, από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 14 (δεκατεσσάρων) Η/Υ, 14 (δεκατεσσάρων) οθονών,  2 (δύο) φορητών υπολογιστών, 1 (ενός) πολυμηχανήματος οικονομικής εκτύπωσης και 1 (ενός)  φορητού βιντεοπροβολέα (projector)  με σφραγισμένες – κλειστές  προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Γ.Ε.Λ. Θήρας.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν μεταξύ άλλων όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς σχετικά με τις προμήθειες των Ο.Τ.Α.      

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Γ.Ε.Λ. Θήρας .

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Για τα υπό προμήθεια είδη και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνωθεν Ε.Λ.Τ.Α. ( Τηλ. : 22860-27053 – Πληροφ. : Πελεκάνο Δημήτριο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  10/11/2015  και ώρα 13:00 μ.μ.  στα Φηρά Θήρας, στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής άνωθεν Ε.Λ.Τ.Α., ενώπιον του Δ/ντη ΓΕΛ Θήρας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου και της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ.  14/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και αποτελείται από τους :
1) Κυριακό Μαυρομμάτη 2) Πούλης Ηλίας 3) Βλαβιανού Ειρήνη

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους.