Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Θήρας που εχει κοινοποιηθεί στο σύνολο των Ο.Τ.Α. και φορέων,

Ο Δήμος ΘΗΡΑΣ Νομού Κυκλάδων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄Βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Θήρας, Ταχ. Δ/νση: Φηρά Θήρας, ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
-           Των άρθρων 74 και 79 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
-           Του άρθρου 68 Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
-           Το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011,
-           Την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

      Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρμόδιων για διορισμό οργάνων και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της  τελικής πράξης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για έγκριση της κάλυψης των θέσεων με μετάταξη ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06.
Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:
          
ΠΕ       ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών     Δύο (2)
ΠΕ       ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών           Μία (1)
ΠΕ       ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών           Μία (1)
ΠΕ       ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού Μία (1)
ΠΕ       ΠΕ Διοικητικού -  Οικονομικού         Τρεις (3)
ΠΕ       ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης           Μία (1)
ΠΕ       ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος          Μία (1)
ΤΕ       ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης      Μία (1)
ΔΕ       Εμπειροτεχνών Σχεδιαστών   Μία (1)

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ. (κατά περίπτωση) υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θήρας, από την 18-11-2015 έως και 18-12-2015
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 22863-60145 & 146 κα Φλώρα Αναπλιώτη.