Τετάρτη, Νοεμβρίου 11, 2015

ανακοίνωση για απασχόληση ενός Αρχιτέκτονα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Θήρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Ο Δήμαρχος Θήρας, Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος ανακοινώνει:

Την απασχόληση ενός (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ενός (1) έτους στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Θήρας.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι η Παροχή Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού, έκδοση, έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Ως τόπος παροχής της Υπηρεσίας ορίζονται τα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Θήρας, στα Φηρά Θήρας. Η διάρκεια εκτέλεσης και αποπεράτωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη για το Δήμο Θήρας δεν θα υπερβεί το ποσό των 17.000,00€ και σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα (π.χ. εργοδοτικές εισφορές, ασφάλιση, κρατήσεις, φόροι, ΦΠΑ, καύσιμα, μεταφορικά κτλ) τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Μελέτη για την Παροχή Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα Μηχανικού και υπεύθυνου έργου στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θήρας μπορεί να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 2286360145.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@1353.syzefxis.gov.gr  ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Θήρας, Γραφείο Προσωπικού, Φηρά 84700, Θήρα.