Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ν. Αιγαίου (25.11) – θέματα

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην Ρόδο στις 25 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.µ. στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο), µε θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο : ∆ιεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών που θα αφορά τη λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του κολυµβητηρίου και των κτηριακών υποδοµών του Ναυτικού Οµίλου Ρόδου (ΝΟΡ). Σε συνεργασία µε το ΤΕΕ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Εισηγητής : κ. Νικόλαος Οικονόµου, Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου Π.Ν.Α
ΘΕΜΑ 2ο : Προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για τον σχεδιασµό αστικού εξοπλισµού σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πιλοτική εφαρµογή στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέρο, Σαντορίνη, Σίφνο, Αµοργό και Μήλο. Εισηγητής : κ. Νικόλαος Οικονόµου, Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου Π.Ν.Α
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου για το έργο "∆ιασύνδεση αξονικού τοµογράφου Κω µε δίκτυο της ∆ΕΗ", προϋπολογισµού 40.000,00 €. Εισηγητής : κ. Γεώργιος Χαλκιδιός, Έπαρχος Κω
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αγαθονησίου για το έργο "Επέκταση Λιµένα Αγαθονησίου", προϋπολογισµού 217.499,00 €. Εισηγητής : κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος , Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «∆ιαµόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δηµοτικό σχολείο Παστίδας στην ∆.Ε. Πεταλούδων, προϋπολογισµού 69.000 ευρώ. Εισηγητής: κ. Χρήστος Μπάρδος, Περιφερειακός Σύµβουλος
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Παροχή τροφίµων σε αστέγους και άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτησης και διατροφής" ως προς τη διάρκεια. Εισηγητής : κ. Ζωγραφίδης Ηλίας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριµνας
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων και της Ιεράς Μητρόπολης Σύµης- Χάλκης και Καστελλορίζου για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Πανορµίτη Σύµης» Εισηγητής: κ. Στέργος Στάγκας, Ειδικός Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση αγροτοδασικού οδικού δικτύου περιοχής Ν. ∆ωδεκανήσου» Εισηγητής : κ. Ζαννετίδης Φιλήµων, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 9ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. Εισηγητής : κ. Τσοπανάκης ∆ηµήτρης, Περιφερειακός Σύµβουλος
ΘΕΜΑ 10ο : Επικαιροποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝ∆ΡΟ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ». Εισηγήτρια : κα. Αδαµαντία Συµεοπούλου, Προϊστάµενη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Λειψών για το έργο "Εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος παραγωγής πόσιµου νερού", προϋπολογισµού 25.520,00 € Εισηγητής : κ. Ιωάννης Θεµέλαρος, Έπαρχος Καλύµνου
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Λειψών για το έργο «Χλοοτάπητας Γηπέδου Λειψών», προϋπολογισµού 215.000,00 € Εισηγητής : κ. Ιωάννης Θεµέλαρος, Έπαρχος Καλύµνου
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Επεµβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του συγκροτήµατος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη µεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου", προϋπολογισµού 73.000,00 €. Εισηγητής : κ. Άγγελος Ανανίας, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο "Συντήρηση Κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θεολόγου", προϋπολογισµού 55.500,00 €. Εισηγητής : κ. Άγγελος Ανανίας, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης
ΘΕΜΑ 15ο : 8 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 Εισηγητής :
κ.  Λούβαρης Αντώνης, Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 7η  Τροποποίηση Προϋπολογισµού & Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου 2015 Εισηγητής : κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 16ο : Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για το έργο "Αποκατάσταση όψεων κτιρίου Ταχυδροµείου Ρόδου" ως προς τη διάρκεια. Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύσταση µιας (1) προσωποπαγούς θέσης για την κατάταξη προσωπικού σε θέση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρµογή δικαστικής απόφασης. Εισηγήτρια : κα. Φωτεινή Μεγαλούδη, Προϊστάµενη της ∆/νσης ∆ιοίκησης ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 18ο  Επικύρωση πρακτικών 10ης/27-10-2015 και 11ης/11-11-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ