Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015

συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Ν. Αιγαίου (25.11) με θέμα τον προυπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2016

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην Ρόδο στις 25 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.µ. στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο), µε θέµα:

ΘΕΜΑ 1ο Προϋπολογισµός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2016 - Ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΝΑ και ΟΠ∆ (Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης).
Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ν.Α. κ. Φιλήµων Ζαννετίδης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ

Τα 36 αρχεία που αφορούν τον Π/Υ της ΠΝΑ για το οικ. Έτος 2016 μπορείτε3 να δείτε εδώ : (είναι συμπιεσμένα σε αρχείο rar)