Σάββατο, Νοεμβρίου 21, 2015

εργαστήρι ∆ηµιουργικότητας Οµάδα Λογοτεχνίας Εµπορείου – εγγραφές 22.11

Το Εργαστήρι ∆ηµιουργικότητας - Οµάδα Λογοτεχνίας Εµπορείου ξεκινά και φέτος τις δραστηριότητές του με τις εγγραφές παιδιών να πραγματοποιούνται την Κυριακή  22/11/2015 στις 16.00 στο χώρο της Οµάδας δίπλα στην ∆ηµ. Κοινότητα Εµπορείου.

Το Εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά παιδιά 8-12 ετών που φοιτούν από την Β’ τάξη µέχρι Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.

Η συµµετοχή είναι ∆ΩΡΕΑΝ και οι εγγραφές γίνονται µόνο α̟πό τους γονείς.

Τηλέφωνο Ε̟πικοινωνίας 6972845396, 6982780866 (What’s up)

Υπεύθυνη : Ρούλα Φραγκάκου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή την καθορισµένη ώρα.

Η ̟παρουσία των ̟παιδιών σε κάθε συνάντηση είναι υ̟ποχρεωτική και η συµµετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες. Στη διάρκεια διακο̟πών Χριστουγέννων και Πάσχα ∆ΕΝ γίνονται συναντήσεις.
Τα υλικά γραφής και ζωγραφικής και τα βιβλία είναι των ̟παιδιών. Παραµένουν στο χώρο της Οµάδας και τα ̟παίρνουν στο τέλος της χρονιάς.

Χώρος συνάντησης : ∆ί̟πλα στα γραφεία της δηµοτικής κοινότητας Εµ̟πορείου. Τα ̟παιδιά έρχονται στο χώρο συνάντησης µε ευθύνη των γονιών τους και α̟ποχωρούν αµέσως µετά το τέλος της συνάντησης.

Περιεχόµενο συναντήσεων: Παραµύθια της ̟προφορικής ̟παράδοσης. Παιδική λογοτεχνία. Έλληνες ̟ποιητές και ̟πεζογράφοι. Έλληνες συνθέτες. Έλληνες εικαστικοί. Γνωριµία µε το Θέατρο. Κατασκευή και εµψύχωση κούκλας. Ήθη και έθιµα στον κύκλο του χρόνου. Λαογραφία. Λαϊκοί καλλιτέχνες. Περιβαλλοντική ευαισθητο̟ποίηση. Ε̟πισκέψεις σε Μουσεία & χώρους ενδιαφέροντος του νησιού..
Η συµµετοχή όλων των ̟παιδιών είναι δωρεάν.

Ε̟πειδή οι δυνατότητες του χώρου είναι ̟περιορισµένες, για τις καινούριες συµµετοχές θα τηρηθεί σειρά ̟προτεραιότητας.

Για κάθε ̟πληροφορία, α̟πευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Φραγκάκου.


Σας ̟περιµένουµε όλους!