Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 από τον Δήμο Θήρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειαςηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών.

Οι ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την κάθε μία και ο αντίστοιχος ΚΑΕ χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του 2015  είναι:

Ομάδα 1: Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων: 4.119,27€ - Κ.Α.Ε.10.6662.010
Ομάδα 2: Καλώδια δημοτικού φωτισμού: 10.018,35€ - Κ.Α.Ε.20.6662.010
Ομάδα 3: Ηλεκτρολογικό υλικό εσωτερικών εγκαταστάσεων 5.412,62€ - Κ.Α.Ε.10.6662.010
Ομάδα 4:Ηλεκτρολογικό υλικό  για εξειδικευμένη χρήση στο Πνευματικό  Κέντρο  Δημοτικής Κοινότητας  Καρτεράδου: 5.448,66 €-Κ.Α.Ε 10.6662.010
Ομάδα 5:ηλεκτρολογικο υλικό  δημοτικού φωτισμού:10.324,62€-Κ.Α.Ε.20.6662.010
Ομάδα 6:Λαμπτήρες : 20.284,55€-Κ.Α.Ε.20.6662.010
Ομάδα 7: φωτιστικά δρόμου-κοινόχρηστων χώρων: 17.650,50€  Κ.Α.Ε.:20.7135.000
Η συνολική προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 73.258,57ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10.6662.010: 14.980,55€, 20.6662.010: 40.627,52€ & 20.7135.000: 17.650,50€ του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας έτους 2015.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την 08/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τις 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιος υπάλληλος Βαμβακούσης Ευάγγελος).

Η μελέτη, η διακήρυξη καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα  στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».