Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Θήρας,

Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα υπό προμήθεια είδη.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.414,30€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α23%και θα καλυφθεί από τους κωδικούς 30.6662.006, 30.6662.013 και 30.6662.014 του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας οικονομικού έτους 2015.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιος υπάλληλος Βαμβακούσης Ευάγγελος).