Τετάρτη, Νοεμβρίου 25, 2015

οι αποφάσεις της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.11) του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Στην  Έξω Γωνιά Θήρας σήμερα την 24 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, κατόπιν της αριθ. 78/18-11-2015 πρόσκλησης του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών υπήρξαν τρεις παρόντες, συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους το Τοπικό Συμβούλιο Έξω Γωνιάς Θήρας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο  Αίτημα δωρεάν υπογειοποίησης τμήματος δημοτικού φωτισμού.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι ο συμπολίτης μας Μανώλης Καραμολέγκος του Ηλία, αρτοβιομήχανος, γνωστός για την αγάπη στον τόπο του, έχει ζητήσει να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την αφαίρεση μιάς κολόνας χαμηλής τάσης κάτω από το σπίτι του και παράλληλα την υπογειοποίηση των καλωδίων καθώς και τη δημιουργία υπόγειου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με ορειχάλκινες χελώνες σε τμήμα της περιοχής πάνω από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Εισηγούμαι όπως γίνει δεκτό το αίτημα και εύχομαι να αποτελέσει την αρχή για την υπογειοποίηση όλου του δημοτικού φωτισμού του χωριού μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Δήμο.

ΘΕΜΑ 2ο       Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο για την από 2-11-2015 ανακοίνωση της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία:
α. είναι υποχρεωτική η σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και η επιβολή των σχετικών τελών όταν στα όρια του ακινήτου διέρχεται δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.
β. θα πρέπει να γίνει προληπτική εκκένωση των βόθρων έως την 30/4/2016 προς αποφυγή προβλημάτων κατά τη θερινή περίοδο. και
γ. η ΔΕΥΑΘ δεν θα παραλαμβάνει προς επεξεργασία βοθρολύματα από ακίνητα στα όρια των οποίων διέρχεται δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 3ο  Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
………………………………………………………

ΘΕΜΑ 4ο  Διευθέτηση ομβρίων υδάτων που καταλήγουν στο δρόμο προς την Εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι από 21-2-2015 παρακαλέσαμε την Τεχνική Υπηρεσία να καταγράψει τα προβλήματα και υποχρεώσει τους υπαίτιους για την αποκατάσταση των πραγμάτων επειδή διαπιστώθηκε ότι:
- από το δυτικότερο τμήμα του χωριού μας (περιοχή κοινοτικών δεξαμενών) προς την εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου (Πύργος) κατασκευαζόταν με ιδιωτική πρωτοβουλία δρόμος από μπετόν πλάτους περίπου 3,5 μέτρων.
-  έχουν προκληθεί ζημιές στο υπάρχον μονοπάτι, από το οποίο διέρχονται και περιηγητές.
Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται και στη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων τόσο εξ αιτίας του ως άνω νέου δρόμου και των γενόμενων διαμορφώσεων όσο και εξ αιτίας των έργων που έγιναν από το ανατολικότερα της θέσης αυτής ξενοδοχείο.
Η Τεχνική Υπηρεσία με το 1994/27-2-2015 έγγραφο μας γνωστοποίησε ότι η τσιμεντόστρωση έγινε σε ιδιόκτητο χώρο.
Επανήλθαμε με το 60/25-9-2015 έγγραφο τονίζοντας ότι στις βροχοπτώσεις καταλήγουν τεράστιες ποσότητες νερού στον αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί τη νότια πλευρά του χωριού και καταλήγει στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία (που έρχεται από το παλαιό χωριό της Μέσα Γωνιάς) και μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες ελαφρόπετρας που παγιδεύονται στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξέλθουν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το τρέχον έτος τρεις φορές απασχολήθηκε το συνεργείο του Δήμου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο. Επίσης προκαλούνται ζημίες σε ιδιοκτησίες της περιοχής (γκρέμισμα τοίχων και διάνοιξη χαντακιών).  Για τους λόγους αυτούς ζητήσαμε λεπτομερέστερη ενημέρωση ως προς το αν έχουν αναζητηθεί ευθύνες και αν έχουν υποχρεωθεί οι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των πραγμάτων και κυρίως αν καταρτίζεται μελέτη για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.  Δεν έχουμε λάβει απάντηση επί του ως άνω τελευταίου εγγράφου μας.
Σε παράλληλο αίτημα του συγκατοίκου μας Βοσυνιώτη Βασίλη, η Τεχνική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι το πρόβλημα των πλημμυρών στο δρόμο προς την Εκκλησία του Προφήτη Ηλία πρέπει να διευθετηθεί με παράλληλη αντιπλημμυρική προστασία των παρόδιων ιδιοκτησιών, καθώς ο χείμαρος και η πλημμυρική απορροή δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την καθαίρεση του τοιχίου στον εν λόγω δρόμο καθώς ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή του δρόμου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία να ενεργήσει αποτελεσματικά επί των αιτημάτων της Τοπικής Κοινότητας και ενημερώσει σχετικά για κάθε θέμα το Συμβούλιό μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου  3852/2012 ΦΕΚ 87 Α/2010 «Καλλικράτης».


Ο Πρόεδρος ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ