Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2015

ΙΝΕ της ΓΣΕΕ: οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα σχετικά με τις βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου, αναφέρονται τα εξής:


ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
            -           Από το 2022 και μετά ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλισμένους
-           Το διάστημα από 2015 έως 2021 αυξάνονται τα όρια ηλικίας για όσους είχαν συμπληρώσει 25ετία έως το 2012
-           Τα νέα όρια ηλικίας ορίζονται από τους πίνακες του νόμου
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ        -           Διευρύνεται η εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης Ν. 3865/2010
-           Το κατώτατο όριο σύνταξης δεν έχει εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται πριν από τα 67 έτη
-           Προσαυξάνεται κατά 10% το ποσοστό μείωσης της σύνταξης

Επισημαίνεται ότι αναμένονται διευκρινίσεις από τη Διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν και όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

Όρια ηλικίας
            Με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» θεσπίζεται μια σειρά αλλαγών στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των ασφαλισμένων στο Δημόσιο.
            Σε γενικές γραμμές με τον νόμο αυτό καθιερώνεται σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2022 των ευνοϊκών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που είχαν διατηρηθεί με τον Ν. 3865/2010. Πρόκειται για τα ευνοϊκά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου οι οποίοι είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2012 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, κατά βάση δηλαδή την 25ετία.  Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλισμένοι αυτοί είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας από τα γενικά όρια που ισχύουν για όσους συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις του 2013 και μετά. Όμως, από 1/1/2022 θα ισχύσουν και για τους ασφαλισμένους αυτούς τα γενικά όρια ηλικίας (δηλαδή πλήρη σύνταξη στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης).
            Με τον νέο Νόμο τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευσή του (14/8/2015) όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της δημοσίευσης έως την 31/12/2021. Τα νέα όρια ηλικίας αποτυπώνονται στους πίνακες του νόμου, τους οποίους παραθέτουμε στη συνέχεια (Πίνακας 1 και Πίνακας 2). Η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συμπληρώνει το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του, το οποίο ίσχυε στην περίπτωσή του.
            Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58ο έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξηση αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.
            Οι διατάξεις για τις αλλαγές των ορίων ηλικίας δεν έχουν εφαρμογή:
•           Για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που απαιτείται για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους. Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
•           Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συναίνεσης και του άλλου γονέα.
•           Για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ που απασχολούνται στη συγκομιδή των απορριμμάτων.
•           Για ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων. 

Παραδείγματα
            1ο. Aσφαλισμένος του Δημοσίου που είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως πατέρας ή μητέρα ανήλικου τέκνου το 2011 μπορούσε, σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, να συνταξιοδοτηθεί στο 52ο έτος με πλήρη σύνταξη. Αν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Νόμου ο ασφαλισμένος αυτός δεν είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας, δηλαδή το 52ο έτος, επηρεάζεται από τις αλλαγές του νέου Νόμου. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο θα συνταξιοδοτηθεί στο όριο ηλικίας που προβλέπουν οι πίνακες κατά το έτος συμπλήρωσης του 52ου έτους.
            2ο. Ασφαλισμένος του Δημοσίου που είχε συμπληρώσει 25ετία το 2010 μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με 35ετία στα 58 έτη. Αν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Νόμου δεν είχε συμπληρώσει 35ετία και 58 έτη, τότε θα συνταξιοδοτηθεί στο όριο ηλικίας που προβλέπεται, σύμφωνα με τους πίνακες, κατά το έτος συμπλήρωσης του 58ου έτους, εφόσον βέβαια συμπληρώνει κατά το έτος αυτό 35ετία.
            Ακολουθούν οι πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πλήρους συνταξιοδότησης. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα όρια ηλικίας πλήρους σύνταξης που αυξάνονται σταδιακά μέχρι το 2022 στο 62ο έτος. Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται τα όρια ηλικίας πλήρους σύνταξης που αυξάνονται σταδιακά στα 67 έτη. Υπολογισμός σύνταξης
            Με τις διατάξεις του νέου Νόμου υπήρξαν σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τον υπολογισμό της σύνταξης, οι κυριότερες από τις οποίες συνοψίζονται στη συνέχεια:

            1. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης Ν. 3865/2010, οι οποίες ίσχυαν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το 2015 και μετά (τμήμα σύνταξης για το διάστημα μέχρι 2010 και τμήμα σύνταξης για το διάστημα 2011 και μετά), εφαρμόζονται πλέον για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 30/08/2015 και μετά. Συντάξεις που έχουν κανονιστεί αντίθετα αναπροσαρμόζονται.
            2. Το κατώτατο όριο σύνταξης δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1/7/2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.
            3. Στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, το συνολικό ποσοστό της μείωσης (υπολογιζόμενο κατά 0,5% για κάθε μήνα που απέχει από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης) προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες, στα τηλέφωνα 22810-81692 και 22810-85306.