Δευτέρα, Οκτωβρίου 26, 2015

συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (27.10) – θέματα

Την Τρίτη 27.10 στις 10.30 σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Πέτρου Μ. Νοµικού» στα Φηρά της Σαντορίνης θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που κατήργησε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα πέντε πρώτα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την 1 Οκτωβρίου 2015. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την ανακατασκευή του κτιρίου του Επαρχείου Θήρας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Θήρας και στόχο την συστέγαση τους. Περιεχόµενο συµφωνίας και περαιτέρω ενέργειες. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 3ο : Εξέταση θεµάτων νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την ανάληψη διοργάνωσης του συνεδρίου των νησιωτικών Περιφερειών της CPMR, το δεύτερο τρίµηνο του 2016 στην Ρόδο. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση νέας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., και του Επιµελητηρίου Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ» προϋπολογισµού 199.000,00 €. Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος.
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηµα στο ΥΠ.ΕΣ. για τροποποίηση της Κ.Υ.Α για τη Μεταφορά Μαθητών. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου "Αντιπληµµυρική Προστασία Άνδρου" & Ορισµός Εκπροσώπου ΠΝΑ, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης
ΘΕΜΑ 8ο : Αλλαγή καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Γαληνός. Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας κ. Καραµαρίτης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 9ο : 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους  2015 Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2015 Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης για την Υλοποίηση του έργου «Εκµετάλλευση Απορριπτόµενης Θερµότητας του Εργοστασίου της ∆ΕΗ (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρµανση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου»Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισµός εκπροσώπου της ΠΝΑ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Α.Ε. και λήψη απόφασης για συµµετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόµενη από το ∆.Σ. της Ενεργειακής Α.Ε. αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (πλην ΕΣΠΑ) κα Γιασιράνη Χαρίκλεια.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου και της ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε. για το έργο "Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τοµέα" Εισηγητής : κ. Μπαριανάκης Μιχαήλ
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κω για το έργο "Καθαρισµός και κλάδευση δέντρων του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου νήσου Κω" Εισηγητής : Έπαρχος Κω κ. Χαλκιδιός Γεώργιος
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήµου Καλύµνου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για το έργο "Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου προσήνεµου µόλου λιµένα Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού" Εισηγητής : Έπαρχος Καλύµνου κ. Θεµέλαρος Ιωάννης
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Λειψών για το έργο "Εγκατάσταση Αφαλάτωσης ∆ήµου Λειψών" Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετιδης Φιλήµωνας
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Πάτµου για το έργο «Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Πάτµου» Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετιδης Φιλήµωνας
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισµό και την καταγραφή κατά το δυνατόν, του συνόλου των Ιερών Ναών και των µνηµείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονοµίας που βρίσκονται στον νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασµένα πριν το 1930" Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 18ο : Σχεδιασµός µέτρων Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ∆ωδεκανήσου Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος.
ΘΕΜΑ 19ο : Επικύρωση πρακτικών 9ης/10-9-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου