Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2015

σύγκλιση της πρώτης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θήρας (22.10 18.30)

Σύμφωνα με την πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής,
1.         Ζώρζο Ελευθέριο       2.         Ζαχαρόπουλο Δημήτριο          3.         Συνολάκη Γεώργιο 4.  Δεναξά Χρυσόστομο   5.         Κούβαλη Βασίλειο     6.         Καφούρο Εμμανουήλ 7.         Καραμολέγκου Καλλιόπη      8.            Πρέκα Μάρκο 9.         Καφιέρη Μαρία 10.     Γαλαίος Ιωάννης         11.       Τσέκος Νικόλαος        12. Λειβαδάρο Γεωργίο 13.          Ντακοβάνου Στέλλα   14.       Δαμίγο Γεώργιο          15.Χρήστου Νικόλαος 16.            Πρέκα Εμμανουήλ      17.       Νανούρη Ιωάννη         18.       Ασιμή Χριστόφορο 19.           Αλεφραγκή Μάρκο 20.       Ζώρζο Μάρκο 21.       Δρόσο Ζήση   22.        Ρούσσου Μαρία          23.       Πελεκάνο Λουκά        24. Μπουλιέρη-Σιγάλα Λαμπρινή 25.       Ναξάκη Δημήτριο       26.       Συρίγο Φωτεινό          27.Συρίγο Ευάγγελο 28.            Κόκκινο Ιωάννη          29.       Πρέκα Γεώργιο           30.       Σολδάτο Νικόλαο 31. Βασάλου Αγγελική     32.            Δακουτρού Καλλιόπη 33.       Κόρακα Παγώνα 34.   Μεϊντάνη Γεώργιο      35.       Νομικού Γεωργία       36.            Πρέκα Ευαγγελία 37.  Καραμολέγκο Ηλία    38.       Ξαγοράρη Μαργαρίτα 39.       Σαλίβερο Βίκτωρ 40.            Συλλελόγλου Ανδριάνα                     

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου άρθρων 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α’ /87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του  Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Σας παρακαλούμε την 22Οκτωβρίου 2015  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30, όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διατάξεως:
1.         Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θήρας 2016.
2.         Προϋπολογισμός Δήμου Θήρας 2016

Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςκαιδιευκρινίσειςμπορείτενααπευθύνεστεστονκ.Γεωργίου Δημήτρη, στηνηλεκτρονικήδιεύθυνση   dimarxos@1353.syzefxis.gov.gr  και στo τηλέφωνo 2286360101.


Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

>Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
>Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
>Εξετάζει  τα  τοπικά   προβλήματα   και  τις  αναπτυξιακές δυνατότητες του  δήμου   και  διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
>Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων.

Παρότι είναι προαιρετικό, συνιστάται η ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικού κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ' αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.…