Τρίτη, Σεπτεμβρίου 22, 2015

συνεδριάσεις Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Θήρας (28.9) – θέματα

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις του Δ.Λ.Τ.Θ.,

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ  (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και  ώρα 10:30 σε τακτική  συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016, Πρόγραμμα Δράσης και Στοχοθεσία 2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ  (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και  ώρα 11:30 σε τακτική  συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1.         Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2016

2.         Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού Επισκευής Ανωδομής Λιμένος Αθηνιού.
3.         Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού ποσό 50.000 ευρώ για τη σύνταξη μελέτης στον Όρμο Φηρών.
4.         Έγκριση καταβολής ποσού με Δικαστική Εντολή και εγγραφή αυτού στον Προϋπολογισμό 2015
5.         Εισήγηση νομικού συμβούλου για έγκριση Εξώδικου Συμβιβασμού.
6.         Έγκριση βεβαιωτικού καταλόγου και απαγόρευση απόπλου σκαφών που οφείλουν στο ΔΛΤ Θήρας. 
7.         Συμμετοχή στο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες.
8.         Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δυτικά αίθουσας αναμονής επιβατών και λιμεναρχείου λιμένος Αθηνιού» ποσού 49.647,83 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.).
9.         Έγκριση εξόδων μετακίνησης Προέδρου στο ΥΕΝ.
10.       Απόδοση παλαιών  ποσοστών υπέρ ΜΤΝ, ΕΚΟΜΝ, ΕΛΟΑΝ και ΝΑΤ.
11.       Επανεξέταση απόφασης παραχώρησης Κοινόχρηστου χώρου Θεοδοσιάδης – Φουστέρης και ΣΙΑ Ο.Ε..
12.       Αίτηση για κάλυψη δικαστικής δαπάνης .
13.       Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης λιμναζόντων υδάτων στο βόρειο λιμενοβραχίονα της λιμενικής ζώνης του Μονολίθου».
14.       Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βορείου κρηπιδώματος στο καταφύγιο ψαράδων Βλυχάδας ν. Θήρας».


Ο Πρόεδρος Πελέκης  Ηλίας