Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ (16.9) – αποφάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημοτικού διαμερίσματος,

Στην  Έξω Γωνιά Θήρας σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2000, κατόπιν της αριθ. 57/10-9-2015  πρόσκλησης του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών υπήρξαν τρεις παρόντες, συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου του Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους το Τοπικό Συμβούλιο Έξω Γωνιάς Θήρας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο  Ταξιθέτηση αρχείου Τοπικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι το αρχείο της πρώην Κοινότητας Έξω Γωνιάς και νυν ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Θήρας ήδη μεταφέρθηκε από το κτίριο της πρώην Κοινότητας, λόγω αναστήλωσής του, στους Κοινοτικούς  ξενώνες.  Το αρχείο αυτό δεν βρέθηκε σε καλή κατάσταση και παρίσταται ανάγκη εκκαθάρισης, ταξιθέτησης και κωδικοποιημένης καταγραφής. Προτείνεται η συλλογή όλων των εγγράφων και βιβλίων που έχουν ιστορική αξία ή ταυτοποιούν κοινωνικές και πολιτιστικές καταστάσεις του παρελθόντος, η καταγραφή τους και η ένταξή τους σε φακέλλους κατά τα ακόλουθα αντικείμενα: πολιτισμικά, διοικητικά, δημογραφικά, περιουσιακά και κοινωνικά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με απόφαση του κ. Δημάρχου στην οποία, εκτός της Γραμματέως της Κοινότητας, προτείνεται να συμμετάσχει και ένας υπάλληλος του Δήμου πτυχιούχος Σχολής Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η περάτωση του έργου θα γίνει με τη σύνταξη πρακτικού και κατόπιν αυτού καταστροφή του άχρηστου αρχείου. Το όλο έργο θα πρέπει να παρακολουθηθεί στενά και από τους τοπικούς συμβούλους καθώς και από οποιοδήποτε εθελοντή κάτοικο του χωριού μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Δήμο.

ΘΕΜΑ 2ο       Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο για το αριθ.22/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο  Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του δημοτικού δρόμου που συνδέει τον Πύργο με την Έξω Γωνιά.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι κατά τις βροχοπτώσεις κατέρχονται σημαντικές ποσότητες νερού στο δημοτικό δρόμο που ενώνει τον Πύργο με την Έξω Γωνιά. Για το λόγο αυτό σε συγκεκριμένα σημεία υπάρχουν φρεάτια μέσω των οποίων τα νερά διαχέονται σε διάφορες κατευθύνσεις. Ορισμένα φρεάτια έχουν φράξει με αποτέλεσμα να κατέρχονται τεράστιες ποσότητες νερού στη διαδρομή έως τον επαρχιακό δρόμο Φηρών Καμαρίου, να είναι δυσχερής, αν όχι επικίνδυνη, η διέλευση οχημάτων και να προκαλούνται ζημίες στις παρά το δρόμο ιδιοκτησίες.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα όπως ζητηθεί  από τη ΔΕΥΑΘ η απόφραξη των φρεατίων  και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 4ο  Ορισμός χώρου ταίσματος αδέσποτων ζώων.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι ο Δήμος Θήρας με το αριθ. 11489/1-9-2015 έγγραφό του ζήτησε από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες να υποδείξουν τα σημεία στην περιοχή τους που κρίνουν κατάλληλα για την εναπόθεση επαρκούς τροφής και νερού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων. Αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο και ζήτησε προτάσεις των συμβούλων.
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου, να μην ορισθεί στο χωριό μας σημείο για την εναπόθεση τροφής και νερού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων επειδή:
- κατά τη χειμερινή περίοδο υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αδέσποτων σκύλων στο χωριό μας που δημιουργούν σημαντικές καταστροφές σε μάντρες οικόσιτων ζώων.
- κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας περίπτωση περισυλλογής αδέσποτου σκύλου στην περιοχή του χωριού μας.

Ο πρόεδρος Σαλίβερος Παρασκευάς