Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 10, 2015

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ν. Αιγαίου (10.9 10.30)

Σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεβρίου στις 10.30 στην Κω θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάθεση προτάσεων για το µεταναστευτικό πρόβληµα των νησιών της ∆ωδεκανήσου και εξέταση αιτηµάτων ∆ήµων και σωµάτων ασφαλείας για στήριξη και καθορισµού Προϋπολογισµού για την αντιµετώπιση. Εισηγητής : Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος
ΘΕΜΑ 2ο : 5η Τροποποίηση Προϋπολογισµού & Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου 2015 Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 3ο : Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης για προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων στον Νοµό Κυκλάδων. Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος
ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισµός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 8 µηνών, δέκα πέντε (15) ατόµων. Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.ΝΑ. κα. Αριστείδου Ευµορφία
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισµός Περιφερειακού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραµµατική Σύµβαση «Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλόµωνα». Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ και παραχώρηση οχηµάτων για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας καθώς και δράσεις για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων» Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήµωνας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και του ΤΕΕ – Τµήµα ∆ωδεκανήσου για το έργο «Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του δασικού πλούτου και οργάνωση δασικών – γεωχωρικών δεδοµένων στα ∆ωδεκάνησα»  Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του ΤΕΕ- Τµήµα ∆ωδεκανήσου για το έργο «Εργασίες για την ολοκλήρωσηµεταγραφών στο Κτηµατολόγιο Ρόδου» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Φανών». Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήµωνας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Συµπλήρωση δύο (2) λυόµενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου ∆ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού 50.000,00 € Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ∆ήµου Ρόδου» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 12ο : Αλλαγή καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Γαληνός. Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας κ. Καραμαρίτης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 13ο : Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου – συµµετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ για εξόφληση οφειλών στο ΝΑΤ. Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας κ. Καραµαρίτης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 14ο : Σχεδιασµός µέτρων Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. ∆ωδεκανήσου Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
ΘΕΜΑ 15ο : Επικύρωση πρακτικών 8ης/28-7-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου