Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 04, 2013

προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θήρας

Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις  εθνικής εμβέλειας ή τοπικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου. 

Το Κ.Β.Δ.Μ. Θήρας είναι ενταγμένο στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».

Φορέας Πρότασης : Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Χρηματοδότηση  : Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Φορέας Υλοποίησης : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Φορείς Συνεργασίας : Δήμοι Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου
Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και άμεσα θα λάβουν χώρα τα πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η Διά Βίου Μάθηση ως εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.
Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκήπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.205.000€ από εθνικούς πόρους, εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτάθηκαν από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Η πρωτοτυπία στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας e-ΚΔΒΜ (εξ αποστάσεως Εκπαίδευση) ως εναλλακτική δομή, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιωτικών Δήμων που έχουν λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Θήρας  (αρμόδια υπάλληλος κα Γιαννούση Θεοδώρα, 2286360162) καθώς και στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
τηλ.: 213 1311 501, 503, 505, e-mail: kdvm9@ein.gr , www.inedivim.gr


εκπαιδευτικά προγράμματα από την ΗοtelBrain

Εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα διοργανώσει τους επόμενους μήνες στην Αθήνα η εταιρία management ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΗοtelBrain, με στόχο την εκπαίδευση και καλύτερη απόδοση των ενδιαφερομένων να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.

Ο Κύκλος των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί για δευτερη χρονιά, τον Νοέμβριο του 2013, μετά την επιτυχημένη περσυνή πρώτη απόπειρα, στους χώρους της ΗοtelBrain στην Αθήνα και περιλαμβάνει θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΗοtelBrain με την Maestro Group, με στόχο να αναπτύξουν τις ικανότητες στις διευθυνση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στον Ελληνικό Τουρισμό, μια από τις κυρίαρχες εγχώριες βιομηχανίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα : http://www.hotelbrain-edu.com/en/content/page/en/4/braining

2nd year of operation for HotelBrain’s center of practical and experiential training
Hotelbrain_logoFollowing last year’s success, HotelBrain Braining Center, a training-educational program that emerged from the cooperation of HotelBrain with the Maestro Group, this November is welcoming all those who seek to improve their skills in hotel management and serve tourism, Greece’s leading industry.
The center is addressed to both existing employees in the travel/hotel industry – including hotel owners and general managers – and the graduates of all educational institutions, who wish to be trained in the innovative operational system implemented in the 60+ HotelBrain managed hotels in Greece and abroad.

Hotelbrain_centerIn a five-month training cycle which takes place in modern, creative premises in Chalandri, Athens, “Brainees” have the opportunity to learn from specialized trainers, distinguished guest speakers and recognized experts in hotel management, and become fully trained in the exclusively designed HotelBrain operational system.

There is a scheduled 50 percent discount for the existing employees at HotelBrain’s managed hotels.
Covering multifaceted needs, in addition to the core educational program, the HotelBrain Braining Center also offers a series of short (weekly) preparatory programs that are addressed to anyone who wishes to work in the hotel industry as well as to students of state or private institutes of tourism.


ανακοίνωση του Δήμου Θήρας σχετικά με την ανάθεση μελέτης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/05, σε πτυχιούχο μελετητή με πτυχίο Α ή Β τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει αμοιβή μεγαλύτερη από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 7.000,00 € για την κατηγορία 6 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης.
Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 3.000,00 € για την κατηγορία 7 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης. 
Είναι απαράδεκτο ο σύλλογος μηχανικών να μην αναζητά την κείμενη νομοθεσία πριν την έκδοση ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διαθέσιμες για παροχή κάθε πληροφορίας. Εκτός εάν η συγκεκριμένη ανακοίνωση εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και συμφέροντα.

επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στον Μονόλιθο – ανακοίνωση του συνδυασμού ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ

Επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στον Μονόλιθο πραγματοποίησε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 , ο επικεφαλής της  μείζονος Αντιπολίτευσης και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ κύριος Αντώνης Σιγάλας. 

Στην συνάντηση πήραν μέρος  εκ μέρους της  Διεύθυνσης παραγωγής Νησιών : ο κ. Δημ.Αναγνώστου Διευθυντής , ο κ. Πιάκης Λεωνίδας Βοηθός διευθυντή, ο κ.  Τομεάρχης Παν.Κατσικέας, ο Διευθυντής του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ κ. Αστέρης Σαρδέλης  και ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Νομικός.

Ο κύριος Σιγάλας είχε την δυνατότητα , κατά την διάρκεια της επίσκεψης, να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η  φωτιά στο εργοστάσιο καθώς και για τον  προγραμματισμό της ΔΕΗ προκειμένου να μην  επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοιο περιστατικό. Ο κ. Σιγάλας  συνομίλησε και με τους εργαζόμενους  της ΔΕΗ, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι εργάζονται ακατάπαυστα εδώ και τόσες μέρες προκειμένου να επαναφέρουν το εργοστάσιο στην πρότερη του κατάσταση δεν έχουν πληρωθεί τις υπερωρίες τους.
Επίσης  τόνισε στους υπευθύνους της ΔΕΗ  ότι η ζημιά εξ αιτίας των διακοπών  που υπέστη το νησί και οι επιχειρηματίες είναι ανυπολόγιστη.

Σημείωσε ακόμα ότι με λύπη του διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε σωστός αλλά ούτε δίκαιος προγραμματισμός  στις περιοδικές ηλεκτροδοτήσεις των περιοχών του νησιού κατά την διάρκεια των διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος .

Τέλος ο κ. Σιγάλας τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και συνεργάτες του παρακολουθούν το θέμα στενά και ζήτησε να ενημερώνεται για κάθε νεώτερη εξέλιξη που θα υπάρξει στο μέλλον .

επιθεώρηση σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα πυροσβεστικού κλιμακίου

Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν οι αντιπεριφερειάρχες Δωδεκανήσου κ. Φώτης Χατζηδιάκος και Κυκλάδων κ. Γεώργιος Πουσσαίος, από την επιχειρησιακή δράση του ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εδώ και ημέρες είναι σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Μαριτσών και πραγματοποιεί εναέριες περιπολίες για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς σε ολόκληρο το νησί.

Οι αντιπεριφερειάρχες που κλήθηκαν από τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, αντιπύραρχο κ. Νικόλαο Αλεξανδρή και πραγματοποίησαν επί δίωρο εναέρια περιπολία σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου διαπίστωσαν «ιδίοις όμασι» την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής δράσης του ελικοπτέρου, με το τριμελές πλήρωμα, να είναι σε θέση ν’ αντιληφθεί και να ελέγξει κάθε κίνηση εντός των αγροτικών περιοχών και των πλέον δύσβατων δασικών περιοχών, εντοπίζοντας με ακρίβεια και την παραμικρή λεπτομέρεια εντός αυτών.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι τις ημέρες που το ελικόπτερο πραγματοποιεί περιπολίες, στο νησί της Ρόδου δεν εκδηλώθηκε καμία «ύποπτη» πυρκαγιά, γεγονός που επιβεβαιώνει τις υποψίες για τα αίτια πρόκλησης αυτών, αλλά επαληθεύει και την πρακτική χρησιμότητα της εναέριας περιπολίας.

Ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, αντιπύραρχος κ. Νικόλαος Αλεξανδρής ενημέρωσε τους αντιπεριφερειάρχες ότι έχουν ενταθεί οι περιπολίες ειδικά την περίοδο αυτή που πνέουν ισχυροί άνεμοι στα νησιά και παράλληλα πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΑΚ αποτελούμενο από 11 πεπειραμένους πυροσβέστες πραγματοποιεί  καθημερινά επίγειες περιπολίες στα δάση της Ρόδου.


τα νέα της «Εργάνης»

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για το μήνα Αύγουστο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για το μήνα Αύγουστο  - τα οποία μου παρέδωσαν χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας - επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, την εκτίμηση ότι οι αυξητικοί ρυθμοί της ανεργίας ανακόπτονται και η  αγορά εργασίας εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης.

• Για έκτο συνεχή μήνα το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων στην ιδιωτική μισθωτή οικονομία εξακολουθεί
να είναι θετικό
• Το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων στο οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2013 είναι πλεονασματικό,
καθώς δημιουργήθηκαν 102.580 νέες θέσεις εργασίας και αποτελεί το οκτάμηνο με την υψηλότερη επίδοση από το 2008
• Φέτος, είχαμε τον καλύτερο Αύγουστο της τελευταίας δεκαετίας, με θετικές ροές απασχόλησης
ύστερα από πολλά χρόνια, καθώς δημιουργήθηκαν 10.969 νέες θέσεις εργασίας.
Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης τον Αύγουστο διαδραμάτισε προφανώς η αυξημένη τουριστική κίνηση.


Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε και τη συμβολή των εντατικών ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και των νέων ιδιαίτερα υψηλών προστίμων για την αδήλωτη εργασία, των υψηλότερων που έχουν ποτέ επιβληθεί και που οδήγησαν σε μεγαλύτερη συμμόρφωση των εργοδοτών». 

«Σαντορίνη Θηρασιά – ανάπτυξη, όραμα» : απάντηση στην ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τους επιτυχόντες μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το κείμενο,

Η απάντηση του κ. Ζώρζου στην πρότασή μας για την τιμητική βράβευση με χρηματικό ποσό των επιτυχόντων μαθητών μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι αγαπητοί Δημότες  αυτό που εμείς ονομάζουμε η διαφορετικότητα στις πολιτικές και την  κατανόηση του πολίτη.

Ο κ. Ζώρζος θέλει να διοργανώσει μια φιέστα για να « περάσει μηνύματα» όπως λέει , στους νέους και τις νέες μας.
Με τι ιδιότητα θα το κάνει αυτό εμείς δεν γνωρίζουμε.

Όμως κύριε Ζώρζο « με παχιά λόγια και συμβουλές δεν γεμίζει το άδειο στομάχι»  λέει ο λαός, και οι νέοι μας έχουν βαρεθεί να ακούν αυτά τα παχιά λόγια και τις συμβουλές  από τους πολιτικούς.
Σε ότι αφορά τώρα τα χρήματα κύριε Ζώρζο μην παίζετε με την νοημοσύνη των δημοτών.

Αρκεί μία ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Λ&Ε Νομικού για να χρηματοδοτηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας που φεύγουν σε λίγες μέρες από τον τόπο τους για να περπατήσουν  στον  δύσκολο  αλλά όμορφο δρόμο της μάθησης.

- Είδαμε από την τηλεόραση κ. Ζώρζο τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών από τον Πύργο καθώς παρελάμβαναν τα μικρά χρηματικά βραβεία που εσείς τους δώσατε σε εκδήλωση στην Εστία.
- Γιατί να μην δούμε την ίδια χαρά και στα πρόσωπα των υπολοίπων σπουδαστών μας από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού;
Ασφαλώς και δεν είναι δικά μας τα χρήματα του Ιδρύματος Λ&Ε Νομικού, όμως δεν είναι και δικά σας.
Ανήκουν στους Δημότες μας  και για αυτούς θα πρέπει να δαπανώνται.

Εμείς δεν είπαμε να τα σπαταλήσουμε αναθέτοντας παράνομα μελέτες  όπως καταγγέλουν οι μηχανικοί της Σαντορίνης σε μελετητικά γραφεία των Αθηνών, ούτε να τα δαπανήσουμε για φιέστες της γαστρονομίας και ανούσια συνέδρια.
Τα παιδιά των Δημοτών μας, τους αυριανούς μας επιστήμονες  είπαμε να ενισχύσουμε.
Θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα είναι μια σημαντική  επένδυση του νησιού και  θα επιστραφούν στο Δήμο μας από τους νέους μας .

Εάν εσείς  και το ΔΣ του τελεφερίκ θεωρείτε  ότι τα χρήματα του ιδρύματος θα πιάσουν περισσότερο τόπο εάν δοθούν για την κατασκευή ενός μικρο-έργου, ή εάν μείνουν αδιάθετα για να τα χρησιμοποιούν, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας , οι τράπεζες  για να πίνουν το αίμα των πολιτών με τα έντοκα δάνεια, είναι δικαίωμά σας.

Δικό μας όμως δικαίωμα είναι να διεκδικούμε για λογαριασμό της νεολαίας μας  να στηριχθεί οικονομικά ο νέος φοιτητής και η φοιτήτριά μας.
Δικό μας επίσης δικαίωμα είναι να υποσχεθούμε στους νέους και τις νέες μας πως για μας τα λόγια έχουν τελειώσει.

Σε ότι αφορά την λειτουργία της φοιτητικής εστίας  σας διαβεβαιώνουμε ότι με την πρόταση που θα καταθέσουμε θα διαπιστώσετε ότι όχι μόνο είναι δυνατή η λειτουργία της αλλά είναι και επιβεβλημένη.

Έχει πλέον  αντιληφθεί τώρα ο κάθε δημότης την διαφορά στην πολιτική μας φιλοσοφία κύριε Ζώρζο.
- Εσείς επιμένετε στα πολλά λόγια , στα συνέδρια και την  Γαστρονομία

- Εμείς αγωνιζόμαστε για την στήριξη της νεολαίας, την στήριξη του Δημότη και την ισονομία.

νέος τρόπος εκλογής των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τα σχέδια της κυβέρνησης για αλλαγές στον τρόπο ανάδειξης των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων επιβεβαίωσε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.

Στο πλαίσιο των αλλαγών προωθείται ρύθμιση που θα προβλέπει την κατάρτιση δύο ψηφοδελτίων, ενός με όλους τους υποψηφίους δημάρχους, κι ενός με όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως συνδυασμού.

Οι δήμαρχοι θα εκλέγονται από τον πρώτο γύρο, εφόσον συγκεντρώνουν ποσοστό 42%, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται με απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχει πάρει ο κάθε ένας, ανεξαρτήτως συνδυασμού.

Προβληματικό σημείο εμφανίζεται το ενδεχόμενο εκλογής δημάρχων οι οποίοι θα είναι πιθανό να μην έχουν την πλειοψηφία των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.


Αντιδράσεις στα όσα έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί για το θέμα έχουν υπάρξει από όλα τα κόμματα. 

η ελληνική γαστρονομία στη ΔΕΘ

Μια "γεύση" από την ελληνική παραγωγή τροφίμων και κρασιών θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν οι επισκέπτες της 78ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)  στο πλαίσιο της θεματικής έκθεσης για την ελληνική γαστρονομία, που θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 14.

Η έκθεση, με θέμα "Γωνιά Γαστρονομίας - Ελλάδα, του κόσμου οι Γεύσεις", που περιλαμβάνει τρόφιμα, κρασιά και ποτά, αποτελεί μια καινοτομία της Helexpo-ΔΕΘ, καθώς διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, στην 78η ΔΕΘ (7 - 15 Σεπτεμβρίου 2013).

Θα "καταλάβει" ένα ολόκληρο περίπτερο και έχει στόχο να αποτελέσει χώρο συνάντησης Ελλήνων παραγωγών του κλάδου με τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες της Έκθεσης.

Η διοργάνωση αυτή θα δώσει, παράλληλα, την ευκαιρία στους παραγωγούς να προβάλλουν και να πουλήσουν άμεσα τα προϊόντα τους (λιανική και χονδρική πώληση), αλλά και να αναζητήσουν συνεργάτες ανάμεσα στους επισκέπτες επαγγελματίες που θα προσκληθούν. 


3η (12η) μουσική συνάντηση λαϊκών πνευστών Ν. Αιγαίου, σε Πάρο και Αντίπαρο 27-28-29.9

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει φέτος στην Πάρο και στην Αντίπαρο (27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2013) την «3η Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Νοτίου Αιγαίου».

Για μια ακόμη φορά, περισσότεροι από 200 μουσικοί πνευστών από τα περισσότερα  νησιά του Νοτίου Αιγαίου, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλης εμβέλειας μουσική συνάντηση της Περιφέρειας, αυτή τη φορά στα προικισμένα με μακρά παράδοση στα λαϊκά πνευστά Κυκλαδονήσια Πάρο και Αντίπαρο.

Η πρωτοβουλία αυτή συνενώνει και επεκτείνει έναν επιτυχημένο θεσμό που λειτούργησε και καθιερώθηκε επί μια 10ετία, με τη γενική ευθύνη και το σχεδιασμό της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης: την Παγκυκλαδική Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών, που διοργανώθηκε επί 8 συνεχή χρόνια (2002-2010) σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων (Κέα, Κύθνος, Άνδρος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος) και που τα τελευταία 2 χρόνια, ως Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Νοτίου Αιγαίου, αναδείχθηκε σε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στόχος των Μουσικών αυτών Συναντήσεων είναι να εντοπίσουν, να καταγράψουν και ν’ αναδείξουν τους λαϊκούς οργανοπαίκτες που παίζουν τα παραδοσιακά πνευστά μουσικά όργανα (τσαμπούνα και σουραύλι). Τα όργανα αυτά έχουν μακραίωνη παρουσία στο χώρο του Αιγαίου, ήδη από την εποχή του Κυκλαδικού Πολιτισμού, και θεωρείται ότι αποτελούν τη μήτρα της νησιωτικής μουσικής παράδοσης. 
Κι ενώ μέχρι πρόσφατα απειλούνταν με εξαφάνιση, στις μέρες μας βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των μουσικών δρωμένων του Αιγαίου. 
Οι Μουσικές Συναντήσεις Λαϊκών Πνευστών κατάφεραν να φέρουν σε επικοινωνία τους αγνοημένους - λόγω της επικράτησης του βιολιού και του μοντέρνου “νησιώτικου” ρεπερτορίου - οργανοπαίκτες-θεματοφύλακες του παραδοσιακού ύφους και ήθους των νησιών, να τους δώσουν την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να επιδείξουν τη δεξιοτεχνία τους και ν’ αποκτήσουν κίνητρα για τη διάδοση, συνέχιση και εξέλιξη της παράδοσής τους.

Ήδη από τις πρώτες Συναντήσεις, σε μόνιμη συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη και ομάδα νέων εθνομουσικολόγων που συντονίζει ο καθηγητής Λάμπρος Λιάβας, πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή (ηχογράφηση, κινηματογράφηση και συνεντεύξεις) των συμμετεχόντων μουσικών και συγκρότηση πρότυπου μουσικού αρχείου. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα πολύτιμα αυτά ντοκουμέντα περιλαμβάνονται ήδη στις ταινίες - ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία των Πάνου Καρκανεβάτου και Αλέξανδρου Λαμπρίδη με τίτλους «Λαϊκά Πνευστά του Αιγαίου» και «Τσαμπούνες σε μεθυστικό πληθυντικό», καθώς και σε αδημοσίευτο κινηματογραφικό υλικό άλλων δημιουργών. 

Κάθε χρόνο ο αριθμός των μουσικών λαϊκών πνευστών που συμμετέχουν στις συναντήσεις μεγαλώνει, ξεπερνώντας - μόνο από τις Κυκλάδες - τους 160, ενώ ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι η αυξανόμενη συμμετοχή των παιδιών και των νέων. 

Οι νέοι μουσικοί από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους παλαιότερους οργανοπαίκτες, να μιλήσουν μαζί τους και να μαθητεύσουν κοντά τους, καθώς και να μυηθούν με τις καλύτερες προοπτικές στον πλούτο και στην ποικιλία της αυθεντικής μουσικής παράδοσης του Αιγαίου. 

Διοργάνωση:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Τμήμα Κοινων. Αλληλεγγύης Κυκλάδων - Δράσεις Πολιτισμού
Με τη συμμετοχή των:
-   Δήμων Πάρου και Αντιπάρου
    και Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου
-   Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη

-   Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (Τμήμα Πολιτισμού) 

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 03, 2013

απόψε και για δεύτερη βραδιά, οι jet lag θα παίξουν στο casablanca soul..

Το δεύτερο live του θα πραγματοποιήσει απόψε το καλό ελληνικό συγκρότημα Jet Lag στο casablanca soul bar στα Φηρά.  Ώρα έναρξης στις 23.00

Σχετικά με τους Jet Lag και τις εντυπώσεις μας από την περσινή πρώτη και πολύ πετυχημένη συναυλία τους στην Σαντορίνη, μπορείτε να διαβάσετε και εδώ : http://www.exoumekaileme.com/2012/09/jet-lag-casablanca.html

μήνυμα του Δήμου Θήρας για τους εισαχθέντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλήνιων εξετάσεων και την μεγάλη επιτυχία των Θηραίων μαθητών που εισήχθησαν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, ο Δήμος Θήρας και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτήν την επιτυχία και νοιώθουμε την ανάγκη να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια τόσο σε όλους τους νέους που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και στις οικογένειες τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας που με πολλή προσωπικό κόπο συνέβαλαν και στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών μας.

Δυστυχώς ακόμη και οι μεγάλες χαρές, γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τον επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Αντώνη Σιγάλα, ο οποίος διακατέχεται από το άγχος των επερχόμενων δημοτικών εκλογών συνεχίζει το κρεσέντο των ανέφικτων υποσχέσεων, της ανευθυνότητας και του λαϊκισμού.

Εκμεταλλευόμενος την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την οικονομική ανέχεια πολλών συμπατριωτών μας, ο κ. Σιγάλας, βιαστικός όπως συνήθως, υπόσχεται θέσεις εργασίας,  χρήματα που βεβαίως δεν του ανήκαν και δεν μπορεί να δώσει, μέχρι και φοιτητικές εστίες.
Η Δημοτική Αρχή  χαιρετίζει την επιτυχία των νέων και νεανίδων μας και θα τους τιμήσει όπως προανήγγειλε περνώντας άλλα μηνυματα. 
                                                                                                              
Ποια είναι όμως τα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στο σπουδαίο αυτό γεγονός; Τίνος άραγε είναι η ευθύνη να οδηγεί την κοινωνία σε υψηλότερους στόχους και ιδανικά; Πώς πρέπει να αναγνώσουμε αυτήν την επιτυχία των παιδιών μας; Πώς θα οδηγηθεί η κοινωνία έξω από το ηθικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει; Πότε επιτέλους τέτοια κορυφαία θέματα δεν θα μπαίνουν στην λογική του μικροπολιτικού οφέλους;


Στα προηγούμενα ερωτήματα ο καθένας ας δώσει τη δική του απάντηση. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Προσβλέπουμε σε μία δίκαιη και αξιοκρατική πολιτεία, όπου η νεολαία μας θα έχει πρωτεύοντα ρόλο και θέση και θα διακατέχετε από υψηλά ιδεώδη και ιδανικά.

μήνυμα αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Πουσσαίου για τους εισαχθέντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος με σχετική δήλωσή του συγχαίρει όλους τους νέους και τις νέες των Λυκείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που πέτυχαν στις σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίνοντας μια ιδιαίτερα σκληρή και επίπονη μάχη.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και χαρούμενος γιατί τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν ότι η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά παραγωγική, δημιουργική και πολλοί μαθητές μας προχωρούν με επιτυχία στην κατάκτηση της γνώσης, ιδιαίτερα στις δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα οι νέοι. Όλοι εμείς αλλά και οι γονείς και οι δάσκαλοί τους αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που τους βλέπουμε να προοδεύουν και να ανεβαίνουν με επιτυχία τα «σκαλιά» των πνευματικών αξιών, αλλά και των  επιδόσεων.

Στους νέους φοιτητές και στις νέες φοιτήτριες εύχομαι να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα χρόνια των σπουδών τους, όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο στην επιστημονική τους διαδρομή, όσο και στην ολοκλήρωσή τους ως υπεύθυνοι πολίτες.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες, των οποίων οι προσδοκίες δεν ευοδώθηκαν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσουν με θάρρος και αισιοδοξία την προσπάθειά τους και να κερδίσουν επάξια τον σημαντικότερο αγώνα όλων, τον αγώνα της ζωής.

Για τα παιδιά που θα επιλέξουν άλλο δρόμο από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή θα ξαναπροσπαθήσουν την επόμενη χρονιά, εύχομαι καλή αρχή με δύναμη και αισιοδοξία. Η χώρα έχει ανάγκη από νέους δυνατούς και καταρτισμένους σε κάθε ειδικότητα».


χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά όπου μέσα σε δύσκολες συνθήκες καταφέραμε όχι μόνο να διατηρήσουμε αλλά και να αναπτύξουμε νέες δομές και καινοτόμες δράσεις.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργαστήκαμε δημιουργικά για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που ανέκυψαν στη νησιωτική περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των φορέων επιμόρφωσης, των συλλόγων γονέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών κοινωνιών για τη συνεχή υποστήριξη και το ενδιαφέρον τους.

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη αυτή προσπάθεια έπαιξαν οι Διοικητικοί υπάλληλοι της εκπαίδευσης οι οποίοι, παρά το μικρό αριθμό τους, συνέβαλαν αποφασιστικά στο έργο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας στάθηκαν κοντά στους εκπαιδευτικούς σε όλα τα νησιά, τους οποίους υποστήριξαν επιστημονικά και τους ενθάρρυναν στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Σημαντικό έργο και καινοτομίες υλοποιήθηκαν από όλες τις δομές της εκπαίδευσης όπως τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα ΚΕΔΔΥ, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, τους Υπευθύνους Προγραμμάτων, τα κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με αποτέλεσμα ένα μεγάλο χέρι υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου να απλώνεται σε όλο το Αιγαίο.

Τέλος πολλές ευχαριστίες αξίζουν στους άμεσους συνεργάτες μου, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις Προϊσταμένες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των δράσεων, την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας που επέδειξαν.
Σήμερα αρχίζει μία νέα Σχολική χρονιά σε μία δύσκολη συγκυρία και σε μία εποχή που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, εγρήγορση, ευαισθησία και περισυλλογή, ώστε η  συνεργασία να κυριαρχήσει και να οδηγηθούμε σε λύσεις που θα συνδράμουν στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας και την παιδεία των μαθητών μας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εργαστούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στο σημαντικό έργο που έχουμε αναλάβει για την εκπαίδευση και την αγωγή των μαθητών του Νοτίου Αιγαίου.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μέλλον της χώρας μας και οι μαθητές μας αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτουμε καθώς και την ελπίδα μας για το αύριο.
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη να αποτελέσουμε φωτεινά παραδείγματα δημιουργικότητας, συνεργασίας, ενθάρρυνσης και στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους στις τοπικές κοινωνίες.

Εύχομαι στους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη.

Επίσης, εύχομαι καλή συνέχεια και καλή σταδιοδρομία σε όλους τους μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο και ανοίγουν νέους δρόμους προσβλέποντας στη δημιουργία, την καινοτομία και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και της πατρίδας μας.
Με εκτίμηση, ο Περιφερειακός Δ/ντής  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου

Διονύσιος Μεσσάρης

                                             

προτάσεις για την ανάπλαση της πλατείας του Καμαρίου δέχεται η κοινότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της,

Η Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Αρχιτέκτονα κ. Χατζηπέτρου Βασίλη για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» του χωριού, απέναντι από την Μυρτιδιώτισσα και παρακαλούμε να παραβρεθείτε στο Πνευματικό Κέντρο Προφήτη Ηλία στο Καμάρι την Πέμπτη 06-09-2013 στις 20:00μ.μ και όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις εγγράφως.


Η Πρόεδρος της Δ. Κοινότητας  Πελέκη Μαριάννα                                              

κρητικές και νησιώτικες μουσικές στην Θηρασιά από τον Σύλλογο Κρητών Σαντορίνης (5.9)

Μουσικοχορευτική εκδήλωση στην Θηρασιά με το χορευτικό σχήμα του Συλλόγου και τον λυράρη Μανώλη Βουρβαχάκη, διοργανώνει για το βράδυ της Πέμπτης 5 Σεπτεβρίου στην Θηρασιά ο Σύλλογος των Κρητών Σαντορίνης «το Αρκάδι».

Ο Σύλλογος ενημερώνει όσους επιθυμούν να μεταβούν στην Θηρασιά για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν, εντελώς δωρεάν, στο κρητικό και νησιώτικο γλέντι, ότι στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί δρομολόγιο με λάντζα από το Αμμούδι στην Ρίβα με επιστροφή από το λιμάνι της Ρίβας στο Αμμούδι, στις 00.30

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου και με την βοήθεια του κ. Συρίγου Αντώνη που αφιλοκερδώς θα πραγματοποιήσει την μετακίνηση.

Η επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Σαντορίνης «το Αρκάδι» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Σεπτεβρίου και είναι η καθιερωμένη πλέον και ιδιαίτερα δημοφιλής  «Γιορτή Ρακής».

Η φετινή γιορτή περιλαμβάνει το καθιερωμένο πλέον αυθεντικό κρητικό γλέντι, που περιλαμβάνει καλά και .. πολλά κρητικά πιάτα και μεζέδες καθώς και ρακή (καλή και πολύ!) με φετινούς προσκεκλημένους μουσικούς τον Μανώλη Βουρβαχάκη και τον Μιχάλη Καβαλλάρη. 

ενιαίος και ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από το Υπ. Εργασίας

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση, αποφασίστηκε η εφαρμογή νέου συστήματος που προβλέπει ενιαίες ρυθμίσεις στις εισφορές των ταμείων, νέο πλαίσιο οργανωτικών και διαρθρωτικών αλλαγών καθώς και το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης και της παροχής εφάπαξ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας:

«Προχωρούμε σήμερα σε μια ακόμη γενναία μεταρρύθμιση με διπλό στόχο, αφενός  με την ολοκλήρωση της ενιαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης με οριστικό και δίκαιο τρόπο και αφετέρου με τον εξορθολογισμό της διαδιακασίας είσπραξης των εισφορών για παροχή εφάπαξ.   
Ο νέος, ενιαίος και ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της ΑΠΔ, αφορά 1.200.000 εργαζόμενους και ξεκινάει από 01.12.2013, συμβάλλει στην ταχύτερη απονομή των παροχών, αλλά και στη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής με όφελος 70 εκ ευρώ ετησίως υπέρ των εργαζομένων και συνταξιούχων. 
Επομένως, νοικοκυρεύουμε οριστικά τα δυο αυτά ταμεία και κλείνουμε έναν ιστορικό κύκλο 20 ετών, μια ακόμη «ανοιχτή πληγή» του ασφαλιστικού συστήματος, κατάλοιπο της αδράνειας και της αναβλητικότητας του παρελθόντος». 

διεθνής διαγωνισμός «the muse» 2013

Την όγδοη χρονιά διοργάνωσής του στην Σαντορίνη συμπληρώνει φέτος ο Διεθνής διαγωνισμός πιάνου, βιολιού, τσέλου, φλάουτου, και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων «the muse» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3 – 7 Σεπτεβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Γκύζη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές,

Κάθε χρόνο, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου στην Σαντορίνη, πραγματοποιείται ο Διεθνής Διαγωνισμός «the muse»  για νεαρούς μουσικούς. Μέσα σε 10 χρόνια, ο διαγωνισμός έχει ξεπεράσει ένα τεράστιο δρόμο προς την σημερινή επιτυχία.

Στον διαγωνισμό έχουν συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια και αναμένεται να συμμετάσχουν και φέτος, μουσικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την διοργάνωσή του υποστηρίζουν πολλοί τοπικοί φορείς της Σαντορίνης.

Για την επιτυχημένη πραγματοποίηση των διαγωνισμών που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια καθώς και για την φετινή τους σημαντική συμβολή, οι διοργανωτές ευχαριστούν το πολιτιστικό κέντρο «Μέγαρο Γκύζη» και ιδιαίτερα τον Επίσκοπο κ. Παπαμανόλη και τον Πατέρα Φραγκίσκο της καθολικής εκκλησίας για την παραχώρηση της αίθουσας, το Παράρτημα του Εθνικού Ωδείου της Σαντορίνης και το Πολιτιστικό κέντρο «Μπελλώνιο», όπως επίσης τον Δήμο Θήρας και τον κύριο Μανόλη Λιγνό για την υποστήριξή τους.

Ο εν λόγο διαγωνισμός αποτελεί μια από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις αρχές κάθε Σεπτεβρίου στην Σαντορίνη, στον οποίο έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 500 νέοι μουσικοί απ όλο τον κόσμο, σε πολλούς από τους οποίους στην συνέχεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας έχουν ανοίξει σημαντικοί δρόμοι και οι οποίοι θεωρούν έναν από τους πρώτους σταθμούς στην πορεία τους την συμμετοχή τους σε νεαρή ηλικία στον εν λόγο διαγωνισμό.

Από την πλευρά του και σχετικά με τον διαγωνισμό ο κ. Μιρόσνικοφ εκ των δημιουργών του αναφέρει ότι,

Τα τελευταία 8 χρόνια, ακούσαμε  περίπου 500 μουσικούς από όλο τον κόσμο, και  για πολλούς  ανοίξαμε δρόμο για τη μεγάλη σκηνή. Είναι ωραίο όταν  βλέπεις στην τηλεόραση  η διαβάζεις  στις  εφημερίδες γνωστά ονόματα - τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού μας και αισθάνεσαι ότι κάνεις  σημαντική και σπουδαία  δουλειά.
Είμαι  πολύ ευχαριστημένος από την εξέλιξή του. Εδώ και 8 χρόνια έχουμε ήδη καλύψει  57 χώρες από  4 ηπείρους. 
Για μας,  αυτό σημαίνει πως είμαστε σε σωστό δρόμο, πως παράγουμε σοβαρό και ακέραιο έργο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο προηγούμενος, καθώς και ο 8ος Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμός, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Τουρισμού και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα   γεγονός που προσδίδει επιπλέον κύρος αλλά και διαφημιστική προώθηση στο γεγονός.

International Music Competition "The Muse" has been confirmed to take place in Santorini from September 3 until 7, 2013. 
This year, it is open to young musicians up to 18 years of age in the following music instrument categories: piano, violin, cello, woodwind and brass. 


Π. Ρήγας : με απόφαση της Βουλής δημόσιο έργο στο Νεώριο - η ένοχη αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ

Με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Παναγιώτης Ρήγας και ψήφισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Θερινού Τμήματος της Βουλής αποφασίστηκε η κύρωση της σύμβασης με την οποία το Ναυπηγείο του «Νεωρίου», αναλαμβάνει την επισκευή δυο πλωτών δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού.  

Προηγουμένως ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας είχε κάνει δεκτή την τροπολογία και σε δημόσια τοποθέτηση του στη Βολή ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης την είχε υποστηρίξει. Έτσι μετά από πολλές περιπέτειες και ζημιογόνες καθυστερήσεις  που επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση του «Νεωρίου» και έθεσαν σε κίνδυνο την λειτουργία του η σύμβαση θα υλοποιηθεί και το «Νεώριο» θα πάρει μια βαθειά οικονομική ανάσα.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στη δύσκολη περίοδο της κρίσης, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να εξοφληθούν οφειλές της επιχείρησης  προς ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΗ.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι κρατιέται ζωντανή η επιχείρηση και κερδίζει πολύτιμο χρόνο προκειμένου να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να απευθυνθεί στην αγορά για κλείσιμο συμφωνιών.

Με αφορμή την λυτρωτική για το «Νεώριο» απόφαση της Βουλής αξίζει να πληροφορηθούν οι εργαζόμενοι του «Νεωρίου» αλλά και οι υπόλοιποι Συριανοί και Κυκλαδίτες την στάση των πολιτικών κομμάτων στο θέμα.

Το ΚΚΕ και η «Χρυσή Αυγή» είπαν ένα περήφανο «όχι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ επικαλούμενοι διάφορες νομικού χαρακτήρα δικαιολογίες και αντιρρήσεις ψήφισαν παρών.  Τελικά η υποκρισία ορισμένων πολιτικών κομμάτων δεν έχει όρια. Ενώ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την απελπιστική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι του «Νεωρίου», όταν ήρθε η ώρα της κρίσιμης απόφασης απέδειξαν ότι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι η λύση του προβλήματος.

Τελικά δεν έχουμε άδικο όσοι υποστηρίζουμε ότι τα κόμματα αυτά έχουν επενδύσει στην καταστροφή της χώρας και στην απελπισία των Ελλήνων πολιτών . Μέσα από την απόλυτη δυστυχία ελπίζουν ότι θα αντλήσουν κομματικό όφελος.
Τις ανακοινώσεις μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ : http://www.prigas.gr/?p=mainΣυμπληρωματικό 4.9.2013 

Απάντηση στην ανακοίνωση του κ. Ρήγα εξέδωσε ο Συριζα, σύμφωνα με μέρος της οποίας, 

Το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 98 παρ. «1 Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει». Το άρθρο 13 του Νόμου 3978/2011:Άρθρο 13 «Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 1. Οι συμβάσεις που διέπονται από τον παρόντα νόμο ( σημ. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) υπάγονται στον  προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α` 189), εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου  ευρώ χωρίς ΦΠΑ.»

Η τροπολογία λοιπόν που υπερασπίζεται ο κ. Ρήγας είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο την όλη εργολαβία, αφού ως αντισυνταγματική είναι ακυρώσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του βουλευτή του Θ.Δρίτσα, κατέθεσε στα πρακτικά δική του τροπολογία που εξασφάλιζε και τη νομιμότητα όλης της διαδικασίας και κυρίως όριζε την κατά προτεραιότητα εξόφληση των εργαζομένων, κάτι που η τροπολογία που ψηφίστηκε τεχνηέντως δεν το συμπεριλαμβάνει. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταλήξει ούτε ένα ευρώ στο Νεώριο και στους εργαζόμενους αφού είναι γνωστό σε όλους ότι το Ναυπηγείο έχει υψηλές οφειλές προς το Δημόσιο και υφίσταται το ενδεχόμενο συμψηφισμού των οφειλών. 


υποψήφιο στα 4 καλύτερα στούντιο ηχογραφήσεων του κόσμου στον διαγωνισμό Best Audio Facility Award 2013, το Black Rock studio στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης

Σύμφωνα με ανάρτηση στην σελίδα του στο facebook https://www.facebook.com/groups/santorinistudio/  υποψήφιο ανάμεσα στα 4 καλύτερα στούντιο ηχογραφήσεων του κόσμου στον διαγωνισμό Best Audio Facility Award 2013, της σελίδας http://resolution.nodecube.net/ είναι το Black Rock studio στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, που έχει δημιουργήσει και επιμεληθεί προσωπικά μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια τόσο σε ότι αφορά τον χώρο αλλά και τα μηχανήματα του ήχου και το studio, ο ηχολήπτης κ. Καλημέρης.

Σύμφωνα με την σελίδα http://resolution.nodecube.net/vote/nominations.php ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με γνώμονα να αναδείξει τα επιτεύγματα των ιδιωτών δημιουργών studio ηχογραφήσεων ανα τον κόσμο, στην βάση των ποιοτικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον executive editor της σελίδας Zenon Schoepe και σε ελεύθερη μετάφραση της τοποθέτησής του σχετικά με τον διαγωνισμό, «..στην σημερινή εποχή και με την χρήση των νέων τεχνολογιών η μουσική και ο ήχος έχουν αλλάξει πολύ –σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια- πλήν όμως είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει και δημιουργεί ότι είναι δυνατό να γίνει…»


Ο διαγωνισμός παραμένει ανοιχτός και η ψηφοφορία συνεχίζεται μεταξύ των φίλων της  σελίδας, της καλής μουσικής και του ήχου.  

παρουσίαση του βιβλίου «Το Μπαλκόνι του Θεού» στην Εστία του Πύργου (7.9)

Το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20:00, στο εντευκτήριο του Συλλόγου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της κας Λέλας Μαγκανάρη με τίτλο: «Το Μπαλκόνι του Θεού», αφιερωμένο στα παιδιά όλου του κόσμου.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η κα Ιωάννα Λιγνού και θα μιλήσουν για την συγγραφέα και το βιβλίο οι κ.κ. Γιώργος Χάλαρης, Χαράλαμπος Δαρζέντας και Λουκάς Λιγνός.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η συγγραφέας κα Λέλα Μαγκανάρη.

συναυλία κλασικής μουσικής με τους Γ. Δεμερτζή και Ν. Αθηναίου στο Μπελλώνειο (8.9)

 Συναυλία κλασικής μουσικής με τους  Γιώργο Δεμερτζή στο βιολί και Νίκο Αθηναίο στο πιάνο, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεβρίου στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Φηρά της Σαντορίνης κατά την διάρκεια της οποίας θα ακουστούν έργα των Mozart, Beethoven και Brahms.

Για πληροφορίες σχετικά με την συναυλία μπορείτε να επικοινωνείτε το 22860 24960 

παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία Καρτεράδου (8.9)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θήρας,

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Θήρας, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20.30, στην κεντρική πλατεία του Καρτεράδου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παραδοσιακών χορών στην οποία θα συμμετέχουν τα παρακάτω  χορευτικά  από όλη την Ελλάδα:

•Πολιτιστικός Σύλλογος Στραγαία Χαλκιδικής
•Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου
•Λαογραφικός Όμιλος Ντόριον Αλεξάνδρειας ΄΄ Το Ρουμλούκι΄΄
•Σύλλογος Αηδημητρινών  Κατερίνης
•Σύλλογος Ποντίων Νέων Κορινού
•Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδικού Δράμας 
•Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μουδανιών
•Κέντρο Νεότητας Χαλάστρας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 02, 2013

θεατρικό Εργαστήρι Σαντορίνης ( Θ.Ε.Σ.) ξεκινούν οι εγγραφές

Από 5-15 Σεπτεμβρίου Θα γίνονται οι εγγραφές για το Θεατρικό Εργαστήρι Σαντορίνης (Θ.Ε.Σ.)

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι:  ΘΕΑΤΡΟΥ για νήπια, παιδιά εφήβους, ενηλίκους
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ, και για πρώτη φορά το τμήμα "Μαμά/Μπαμπά έλα να παίξουμε" για μαμάδες ή μπαμπάδες και παιδιά!!!

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 22860-82244 και 6940862444

κέντρο Ξένων Γλωσσών Φραγκάκου – ανακοίνωση

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ανακοινώνει τους άξονες της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας για τη χρονιά 2013-14 :

Πρόγραμμα κοινωνικής διαδραστικότητας «Βγαίνουμε στον κόσμο μαζί»: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσέγγιση της ξένης γλώσσας με εποπτικό και βιωματικό τρόπο: Συνδυασμός της διαδικασίας μέσα στην τάξη (διδασκαλία, εμπέδωση, αξιολόγηση) με παράλληλη εξάσκηση σε φυσικούς χώρους πάνω σε δομημένο πρόγραμμα εκτός τάξης (συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους, τράπεζες, ΟΤΑ κλπ). Προσβλέπουμε στην ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση του προγράμματος (Ένωση Ξενοδόχων, Επιχειρηματιών Εστίασης, Τουριστικών Πρακτόρων, Ένωσης Λεμβούχων, Φοροτεχνικών κλπ).

Λειτουργία ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας για εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική επικοινωνία με παιδιά από όλο τον κόσμο και γλωσσικό εργαλείο την αγγλική γλώσσα. Έμφαση θα δοθεί στα παιδιά που κατοικούν στα απομονωμένα νησιά της περιοχής μας (Θηρασιά, Ανάφη) με προοπτική και εκπαιδευτικής στήριξης όπου χρειάζεται. Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο σε μαθητές μας και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών.

Συνεργασία με το Εργαστήρι Δημιουργικότητας και Στήριξης με στόχο την επαφή με την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Τα παιδιά μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων έρχονται σε επαφή με πρόσωπα που δεν πρέπει να λησμονηθούν και αξίες που δεν πρέπει να ξεθωριάσουν. Το βιβλίο, η μουσική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος είναι το όχημα και άνθρωποι που δημιουργούν δίπλα μας είναι οι οδηγοί των παιδιών μας στο ταξίδι που ετοιμάζουμε.
Ευχόμαστε οι υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο.

Ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μας πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτήριό μας στα Φηρά, 10-20 Σεπτέμβρη, 7-9 μμ εκτός από Σάββατο και Κυριακή.


κέντρα ξένων γλωσσών Ευρωγνώση – ανακοίνωση

Τα κέντρα ξένων γλωσσών Ευρωγνώση στην Σαντορίνη μας ενημερώνουν ότι,

• Το Εκπαιδευτικό Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ® έχει σχεδιαστεί με σκοπό να καλύπτει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες του σπουδαστή. Η επιλογή και η διαμόρφωση του περιεχόμενου της διδασκαλίας γίνεται με βάση τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών και με στόχο να εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένες αυτές γλωσσικές ανάγκες.
• Η EuroLab® είναι από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρίες στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορικής που σχεδίασε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες τόσο για τους μικρούς μαθητές μας όσο και για τους ενήλικες σπουδαστές μας. Η online εκπαίδευση είναι το βασικό δομικό σύστημα της εκπαίδευσης σε όλα μας τα κέντρα. Αυτό το σύστημα διασφαλίζει την ίδια εκπαιδευτική μεθοδολογία σε κάθε κέντρο και σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το συγκεκριμένο σύστημα διασφαλίζει εγγυημένα αποτελέσματα και αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σπουδαστή της EuroLab έναντι της κλασικής εκπαίδευσης.
• Η μέθοδος Learn® με την χρήση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες, βίντεο/DVD, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες παρακινεί το σπουδαστή να συμμετέχει στην μάθηση.
•E-BLOCKS Μέθοδος Εκμάθησης για τους μικρούς μαθητες.
H μοναδική μέθοδος που βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων με τις αισθήσεις και την κίνηση και όχι στην αποστήθιση!
Η πιο πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας με:
• κινούμενα σχέδια
• μουσική
• παιχνίδια
• ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Το ζωντανό βιβλίο. Ο μαθητής μέσα από τη μεγάλη διαδραστική οθόνη είναι
σε ζωντανή επαφή με το βιβλίο του! Μια δυνατή εμπειρία στην τάξη που ενισχύει το κίνητρο και την επίδοση!
• MULTIMEDIA LAB Μπες στο εργαστήρι της τεχνολογίας!! Η χρήση της τεχνολογίας, όπως CD RΟΜ &
Internet, ενθαρρύνει τους σπουδαστές να εξασκηθούν στη γλώσσα μέσω παιχνιδιών δράσης και δραστηριοτήτων απολαμβάνοντας το μάθημα!
• 10 Χρόνια Ευρωγνώση στη Σαντορίνη!! Εγγραφείτε μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη και πληρώστε μόνο 1€
για τον πρώτο μήνα μαθημάτων.
• Τμήματα ενηλίκων που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της αγοράς. Πιστοποιητικό πληροφορικής σε ένα μήνα και πτυχίο αγγλικών σε 3 μήνες.
•Διοργάνωση εξετάσεων TOEIC 3 φορές το χρόνο στη Σαντορίνη.
•Επίσημος συνεργάτης πανεπιστημίου Cambridge και Michigan.
•Εξετάσεις Πληροφορικής κάθε εβδομάδα στα κέντρα μας.
•Χαμηλές τιμές στα δίδακτρα και στα εξέταστρα.
•Ειδικός τιμοκατάλογος για δημόσιους υπαλλήλους, πολύτεκνους και ανέργους.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Τηλέφωνα για πληροφορίες : στον Καρτεράδο : 22860 24528 και 22860 24538 και στο Εμπορείο 22860 82830 και 22860 82840

λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θήρας,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  ΟΤΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΦΕΙΑ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΘΕ  ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ 8.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ                                                               
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ          
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ                       
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22863 60167 κα ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   

“όλοι μας χειροκροτήσαμε τις επιτυχίες των νέων μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.” Ανακοίνωση του συνδιασμού Σαντορίνη Θηρασιά – ενότητα αλλαγή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Μετά όμως το καταλάγιασμα του ενθουσιασμού  και των συγχαρητηρίων ήρθε η σκληρή πραγματικότητα να προβληματίσει τις περισσότερες οικογένειες των φοιτητών μας, που δεν είναι άλλη από το ερώτημα πώς να καλύψουν οικονομικά τα παιδιά τους για να μπορέσουν μετά την είσοδό τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε διάφορες περιοχές της χώρας να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Με ενδιαφέρον διαβάσαμε σε φιλικό  site του Δήμαρχου ότι έχει  προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μία εκδήλωση για να τιμήσετε τους επιτυχόντες και των άλλων χωριών πλην του Πύργου και συμφωνούμε απόλυτα.
Όμως δεν φτάνει μια τιμητική διάκριση για να μας γράψουν οι κάμερες.
Πρέπει η διάκριση να συνοδεύεται και με κάποιο χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να μην λύνει το συνολικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιες οικογένειες , αλλά τουλάχιστον τους καλύπτει τα πρώτα έξοδα.
Προτείνουμε λοιπόν να χρηματοδοτηθεί κάθε οικογένεια νέου σπουδαστή-σπουδάστριας μας με 1.000 ευρώ από το Ίδρυμα Λ& Ε Νομικού.
Η δαπάνη προβλέπεται από το καταστατικό και η επιθυμία του αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη Λουκά Νομικού και έχει καταγραφεί με την καθιέρωση των χρηματικών βραβείων στους μαθητές της Μεσαριάς, τα οποία ειρήσθω εν παρόδω, είχε αρχικά διακόψει στην αρχή και στην συνέχεια περικόψει η σημερινή Δημοτική αρχή, χωρίς να εξηγεί τους λόγους.
Η Δημοτική  μας παράταξη πέρα από την συγκεκριμένη πρόταση επεξεργάζεται και θα συμπεριλάβει στις οριστικές της προτάσεις , την δημιουργία  Θηραϊκής φοιτητικής Εστίας στο Ηράκλειο της Κρήτης , καθώς διαπιστώσαμε ότι εκεί θα φοιτήσει  ένας μεγάλος αριθμός Θηραίων σπουδαστών.


πολλές οι αναφορές στις δραστηριότητες της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης στο newsletter της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Μεταξύ άλλων, στο  newsletter της Π.Ο.Ξ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων) αναδημοσιεύονται τα εξής κείμενα από την σελίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης :

-Η Σαντορίνη στην 4η θέση των 10 καλύτερων νησιών του κόσμου (σύμφωνα με το ταξιδιωτικό περιοδικό Travel and Leisure )

- Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

- Συνεργασία Ξενοδόχων και Νοσοκομείου – Πολυιατρείου Σαντορίνης

- Σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ξ.Σ. για την συμμετοχή της στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΕΜΙΤΤ 2014 (30.1 – 2.2.2014, Κωσταντινούπολη)

Αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην στήλη  «μήνυμα των καιρών» (πρόκειται για το editorial) γίνεται αναφορά στο πρόβλημα που προέκυψε με την ηλεκτροδότηση στην Σαντορίνη και μάλιστα στην αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της αναφοράς και του σχολιασμού της στήλης γίνεται λόγος για σημαντική υστέρηση σε υποδομές σε ολόκληρη την χώρα, σε σχέση με τον όγκο αλλά και την ποιότητα των επισκεπτών που δέχεται και φιλοδοξεί να έχει στο μέλλον η Ελλάδα.

  

Τ. Π. Κυκλάδων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για την χρηματοδότηση του προγράμματος κοινωνικής εργασίας

Σύμφωνα με το κείμενο,        
                                                                                              
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας, με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, πήρε τη διαβεβαίωση ότι έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης να αυξηθεί το ποσόν της χρηματοδότησης του προγράμματος κοινωνικής εργασίας , που αφορά στην απασχόληση ανέργων για το Νότιο Αιγαίο και κατά συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στις Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο γενικότερα.

Αυτό έγινε, εξαιτίας του ότι το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα εδώ και χρόνια έχουν ενταχθεί στο Στόχο 2, η αρχική κατανομή τόσο των σχετικών πιστώσεων, όσο και του αριθμού των ανέργων αδικούσε τις δύο προαναφερόμενες περιφέρειες.


Με την παρέμβαση αυτή αναμένεται να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας και να μην αδικηθεί το Νότιο Αιγαίο, στο οποίο η ανεργία ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 01, 2013

«Χρυσάφι και σπάνια μέταλλα» στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου – το ελληνικό κείμενο της μελέτης που δημοσιευθηκε στο nature Scientific Reports

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το αποτέλεσμα των ερευνών σε πολλά επίπεδα, που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την μορφή και κατάσταση του υποθαλάσσιου Ηφαιστείου του Κολούμπου, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση βορειοανατολικά της Σαντορίνης.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή και υποστήριξη σε επιστημονικό δυναμικό καθώς και τεχνικό εξοπλισμό, ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε το Σάββατο 31 Αυγούστου στην εφημερίδα «τα Νέα».

Για την ενημέρωσή μας ευχαριστούμε την κ. Έυη Νομικού, λέκτορα Γεωλογικής Ωκεανογραφίας στο Κ.Π.Α.

Το κείμενο όπως δημοσιεύθηκε στα Αγγλικά στο περιοδικό nature στην κατηγορία Scientific Reports, μπορείτε να το δείτε εδω : http://www.nature.com/srep/2013/130813/srep02421/full/srep02421.html

Οι έρευνες στην υποθαλάσσια περιοχή του Ηφαιστείου του Κολούμπου αναμένεται να συνεχιστούν και φέτος με το ωκεανογραφικό σκάφος «Αιγαίο» απο την Τρίτη 3 Σεπτεβρίου.

                                                                                                                                          
Χρυσάφι και σπάνια μέταλλα στρατηγικής σημασίας όπως το αντιμόνιο, σε ποσότητες που προκαλούν έκπληξη, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά ότι εκλύει το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο που βρίσκεται βορειοαναταολικά της Σαντορίνης.

Έλληνες επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που ερεύνησαν τον πυθμένα του ηφαιστείου σε βάθος 500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαπίστωσαν πως στο γεωθερμικό πεδίο του Κολούμπο συμβαίνουν  σπάνιες διεργασίες που όμοιες τους δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά στον κόσμο.

Τα αποτελέσματα των εργασιών τους που δημοσιεύτηκαν στις 13 Αυγούστου στο γνωστού κύρους επιστημονικό περιοδικό  Scientific Reportsature Publishing Group)  – είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα κυρίως ελλήνων  επιστημόνων  δημοσιεύουν ερευνητική εργασία στο Nature – υποδεικνύουν ότι βαθιά κάτω από το ηφαίστειο, συμβαίνουν «εξαιρετικά αποτελεσματικές βιογεωχημικές διεργασίες  απόθεσης μετάλλων», όπως λέει στα ΝΕΑ ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής Κοιτασματολογίας, Στέφανος Κίλιας.

Στο μαγματικό θάλαμο του υποθαλάσσιου ηφαιστείου, που εκτείνεται σε βάθος πέντε χιλιομέτρων στο φλοιό της Γης, παίρνουν σάρκα και οστά φυσικές διεργασίες που ανήκουν στην αιχμή της σύγχρονης διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας, όπως η Γεωβιολογία και η Βιογεωχημεία.

Χρυσάφι, αντιμόνιο, θάλλιο, άργυρος, αρσενικό, υδράργυρος, ψευδάργυρος αλλά και διοξείδιο του άνθρακα σε ποσότητες που ουδέποτε έχουν καταγραφεί,  μαζί με βακτήρια που συμπεριφέρονται με αλλόκοτο τρόπο και τα οποία φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των μετάλλων – και όχι μόνο – συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία αυτού του ηφαιστείου.

«Το ηφαίστειο μοιάζει με μία χοάνη που το βαθύτερο σημείο του είναι τα 504 μέτρα. Εκεί στον πυθμένα του που αποτελείται από στερεοποιημένη λάβα υπάρχουν ρηγματώσεις μέσα από τις οποίες εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό 99% αλλά και κάποιοι σχηματισμοί, που λέγονται υδροθερμικές καμινάδες, και οι οποίες αποτελούνται από μέταλλα όπως το χρυσάφι, το αντιμόνιο, ο άργυρος και το θάλλιο», λέει στα ΝΕΑ η κα. Παρασκευή Νομικού, λέκτορας Γεωλογικής Ωκεανογραφίας.

Αυτές οι καμινάδες, που αντίστοιχες δεν υπάρχουν στην καλδέρα της Σαντορίνης, μοιάζουν με λεπτόλιγνους καλόγερους ή με βραχώδη υψώματα που είναι διάστικτα από οπές. Βρίσκονται στο βορειοανατολικό κομμάτι του πυθμένα του ηφαιστείου και η πιο ψηλή από αυτές φθάνει τα πέντε μέτρα. Η φαρδύτερη έχει διάμετρο 1,5 μέτρα.

Ήδη από το 2006 ήταν γνωστή η ύπαρξη των καμινάδων. Όχι όμως από τι αποτελούνται.  Το 2011 και το 2012, μέλη της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής την κ.Παρασκευή Νομικού, που συμμετείχαν σε ωκεανογραφική ερευνητική αποστολή με το E/V Nautilus του αμερικανικού Πανεπιστημίου Rhode Island, συνέλεξαν με υποβρύχιο ρομπότ δείγματα πετρωμάτων-μεταλλευμάτων από αυτές τις καμινάδες,  παγίδευσαν σε δειγματοσυλλέκτες φυσαλίδες από τα αέρια που εκλύονται από τις ρηγματώσεις του πυθμένα και δείγματα θερμού νερού.

Αυτό που έκανε αρχικά μεγάλη εντύπωση στους ειδικούς ήταν ότι στον πυθμένα του ηφαιστείου μέχρι και 10 μέτρα ψηλότερα από αυτόν, δεν υπήρχε ίχνος ζωής. Κανένα μικρό ψάρι, καμία βαθύβια γαρίδα. Μόνο ένα παράξενο πορτοκαλοκόκκινο υλικό, ένα αλλόκοτο  μικροβιακό οικοσύστημα, απλωνόταν παντού. Το διαπερνούσαν  οι φυσαλίδες από τις ρηγματώσεις που αποδείχτηκε ότι εκλύουν μόνο διοξείδιο του άνθρακα μετατρέποντας τον πυθμένα του Κολούμπου σε μία τοξική λίμνη. Η έκρηξη του ηφαιστείου του Κολούμπου, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1650 είναι η μοναδική έκρηξη που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο με ανθρώπινα θύματα.

Οι επιστήμονες έφεραν στην επιφάνεια τα δείγματα από τις καμινάδες και ξεκίνησαν τη πολύπλοκη ανάλυση τους με διάφορες τεχνικές και μηχανήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε να προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση, να αποκαλυφθούν τα κύρια, δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία που περιείχαν.

Κονιορτοποίησαν μικρά τμήματα από τις καμινάδες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι κάτω από το ηφαίστειο βρίσκεται ένα πολύ- μεταλλικό κοίτασμα εν τη γενέσει του.

«Οι αναλύσεις μας έδειξαν την ύπαρξη χρυσού σε περιεκτικότητα που ξενίζει. Η ανώτατη τιμή που μετρήσαμε ήταν 32 γραμμάρια στον τόνο και η μέση τιμή 9 με 10 γραμμάρια στον τόνο», λέει ο κ. Στέφανος Κίλιας. «Η περιεκτικότητα του δείγματος σε άργυρο ήταν 1,910 γραμμάρια στον τόνο. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η συγκέντρωση του αντιμονίου, αυτού του εξαιρετικής σημασίας μετάλλου. Το βρήκαμε στα 22,4 γραμμάρια στον τόνο. Το 2,2% του δείγματος που εξετάσαμε περιείχε αντιμόνιο. Πρόκειται για ποσότητα που ενδεχομένως  να μην έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε στην επιστημονική βιβλιογραφία».

Η ιστορία ξεκινά με σεισμούς και θανάτους. Από το 1649 αλλέπαληλες σεισμικές δονήσεις τάραζαν τη Σαντορίνη χωρίς κανείς εκείνη την εποχή να μπορεί να φανταστεί τι συνέβαινε εφτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού. Ήταν τα προεόρτια της δημιουργίας ενός μοναδικού ηφαιστείου. Οι σεισμοί «έχτιζαν» σιγά σιγά το χώρο και στις  14 Σεπτεμβρίου 1650, ένα χρόνο μετά, εκδηλώνεται ένας μεγάλος σεισμός και η θάλασσα αρχίζει να αλλάζει χρώμα. Το νερό γίνεται πράσινο και ένα δολοφονικό αέριο διατρέχει την περιοχή σκορπώντας θάνατο. Ήταν το διοξείδιο του άνθρακα που προήλθε από το λιωμένο μάγμα στο φλοιό της Γης??? Βρήκε διέξοδο μέσα από τις σχισμές  του πυθμένα με αυτή τη μορφή.?? Στις 27 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, λάβα ξεπήδησε από τη θάλασσα και έδωσε στο ηφαίστειο τη μορφή που έχει σήμερα.

Σε αυτή την περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, οι γεωδυναμικές διεργασίες είναι μοναδικές. Η καταβύθιση της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την ευρωπαϊκή στο ύψος της Κρήτης, δημιούργησε στην περιοχή της Σαντορίνης δύο μαγματικούς θαλάμους, Έναν κάτω από την καλδέρα στη Σαντορίνη και έναν κάτω από το Κολούμπο. Μέσα από το μάγμα εκλύεται το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια όπως η αμμωνία καθώς και τα μέταλλα με τον χρυσό και το αντιμόνιο που δημιούργησαν τις καμινάδες.

Το πορτοκαλοκόκκινο χρώμα που καλύπτει τον πυθμένα του Κολούμπο προδίδει την αλλόκοτη συμπεριφορά των  μικροοργανισμών που δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλο υποθαλάσσιο ηφαίστειο. Ανάμεσα στον μικροβιακό πληθυσμό που κατακλύζει τον πυθμένα του ηφαιστείου, επικρατούν  τα αρχαία, που συνήθως παρατηρούνται   σε υδροθερμικά πεδία βαθιών θαλασσών (3-5 χλμ) εκεί όπου αντίστοιχες καμινάδες εκλύουν μεθάνιο και υδρόθειο. Όμως η βιολόγος Παρασκευή Πολυμενάκου, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ και μέλος της ερευνητικής ομάδας, πρόσεξε ότι τα συγκεκριμένα αρχαία που επικρατούν στον Κολούμπο, δεν χρησιμοποιούν «συνηθισμένα» αέρια τύπου μεθανίου και υδροθείου όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις όπως στη μεσωκεάνεια ράχη του Ατλαντικού αλλά κάνουν πολύ πιο σοβαρή και ασυνήθιστη δουλειά εκμεταλλευόμενα την αμμωνία που εκλύει ο πυθμένας μαζί με το διοξείδιο του άνθρακα.

«Κάνουν νιτροποίηση της αμμωνίας που εκλύεται από τις καμινάδες, και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν και το διοξείδιο του άνθρακα για να παράξουν ενέργεια», λέει η κα. Π. Πολυμενάκου στα ΝΕΑ. Τα αρχαία οξειδώνουν την αμμωνία και την μετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα. Παραλληλα, οξειδώνουν τον ανόργανο άνθρακα του διοξειδίου του άνθρακα και τον μετατρέπουν σε οργανικό. Αυτή η διεργασία, που είναι άγνωστο πότε ξεκίνησε, θέτει σε λειτουργία την παραγωγή των σιδηρούχων ορυκτών που παρατηρούνται στον Κολούμπο.
 
Λοραντίτης. Το μοναδικό γνωστό ορυκτό που χρησιμοποιείται στα υποθαλάσσια τηλεσκόπια – μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού – για να συλλαμβάνει τα νετρίνα. Τα αινιγματικά αυτά σωματίδια που διατρέχουν το σύμπαν, διαπερνούν πλανήτες, τη Γη, το σώμα μας το έδαφος, μεταφέροντας πληροφορίες από την αρχέγονη νεότητα του σύμπαντος. Υπάρχει λοραντίτης στο Κολούμπο. «Η αίσθηση μας είναι ότι ίσως να υπάρχει αλλά προς το παρόν, από την πρώτη έρευνα που κάναμε, δεν εντοπίσαμε ίχνη ύπαρξης του. Η αναζήτηση όμως τώρα ξεκινά».

Ο Καθηγητής Γεωλογίας-Διευθυντής Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας κ. Δημήτρης Παπανικολάου τονίζει « Σε αντίθεση με το πνεύμα των καιρών που επικρατεί αρνητική θέση και μιζέρια σε όλα τα θέματα της χώρας ακόμα και σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας στα Πανεπιστήμια, διαμορφώθηκε μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα από γεωλόγους, χημικούς, φυσικούς, βιολόγους σε ένα θέμα αιχμής όπως το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου. Από την μελέτη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου, προέκυψε εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας νέα γνώση σε ότι αφορά το γεωτεκτονικό, γεωχημικό και βιολογικό περιβάλλον του που συνιστούν μία μοναδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η όλη προσπάθεια έγινε χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και χωρίς την ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε την όλη ερευνητική προσπάθεια σε παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλαίσιο με παρόμοια αποτελέσματα στο μέλλον».